Accommodatieplan Binnensport 2018

Op 27 september 2018 lag het voorstel voor om het Accomodatieplan Binnensport 2018 vast te stellen en de financiële consequenties van 9.920 euro per jaar, als gevolg van een functionele aanpassing van sporthal ‘s-Gravenhout, te verwerken in de begroting van 2019. Gemeentebelangen kan zich vinden in een aantal zaken dat in het plan staat, maar met name over de Jan Jansenhal en het Baken maken wij ons zorgen. Het Baken wordt niet genoemd, en over de Jan Jansenhal is weer een vertraging opgenomen.

Als we de tijdlijn volgen, dan gaan we terug naar oktober 2017. De raad vroeg per direct actie rondom de Jan Jansenhal. Na gesprekken en bezoeken van diverse fracties aan de hal en verenigingen met de daarbij gedane toezeggingen, komt het college gelukkig met de aankondiging dat het allemaal in de nota binnensport aan de orde gaat komen inclusief de Jan Jansenhal.

Tijdens bespreking van de kadernota net voor de zomer, pleitte Gemeentebelangen ervoor dat we als gemeente de raadsbesluiten die genomen zijn, moeten opnemen in de kadernota! De raad besloot helaas anders en ging mee met het college dat dit een integrale afweging diende te worden bij de begroting samen met de IKC en de nota binnensport inclusief de Jan Jansenhal, zoals de wethouder nog expliciet heeft genoemd over een niet ingediende motie.

Dan nu de voorliggende nota. Daar staat in wat we al weten, nl. dat er echt iets moet gebeuren. .. Alleen het daarover besluiten ontbreekt in deze nota. Wat is het dan voor nota?

Zoals de Sportraad ook al aangaf weten de verenigingen niet waar ze aan toe zijn en dat blijft dus zo als de nota ongewijzigd wordt vastgesteld. Ook de suggestie om alvast vooruit te kijken naar het Baken wordt afgedaan als iets van een geheel andere orde en dus als niet relevant. Dit moet anders vindt Gemeentebelangen en daarvoor dienen we een motie in. Een motie waarin wij vragen aan het college om een onderzoek te doen naar de Jan Jansenhal op de huidige locatie, met de mogelijkheid om de bestaande hal en de hal van RKDEO te integreren.

Om te laten zien aan onze inwoners dat het de gemeente ernst is, moet er in de voorliggende begroting zichtbaar gemaakt worden wat de financiële gevolgen zijn voor een investering in een hal. Nu weten we niets en kijkend naar de begroting willen we de discussie niet afwachten tot de kadernota van volgend jaar en de begroting van 2020. ‘Regeren is vooruitzien’ wordt er gezegd en ‘met opgerolde mouwen aan de slag’… Dat blijkt echter niet uit deze nota! Laten we onze beloften naar inwoners waar maken en daarom vraagt Gemeentebelangen het college kleur te bekennen en in te stemmen met de motie voor de Jan Jansen hal en de nog te verwachten investering in het Baken.

Zie de onderstaande link naar de motie, die helaas werd verworpen.:

https://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl/document/6874829/1/Motie_Accomodatieplan_binnensport_2018_2_VERWORPEN