Amendement omgevingsvisie

Over de omgevingsvisie heeft Gemeentebelangen een amendement ingediend. Ina Mantjes gaf hier in de raadsvergadering van 23 januari een toelichting op. “Voor ons ligt het amendement van GB inzake de vloer van de Omgevingsvisie. Reeds in ons oordeel gaven we aan het niet juist te vinden dat opnieuw de deur op een kier wordt gezet voor windenergie. Vandaar ons amendement om de in de visie genoemde mogelijkheden voor het opwekken van energie door windturbines te verwijderen. Dat we dit stellen komt niet uit de lucht vallen. Reeds in 2016 heeft de raad zich uitgesproken tegen windenergie in onze gemeente. De ruimte is zo schaars dat we geen plek hebben voor alle ruimte vragende functies. Ook is in het Hoofdlijnenakkoord 2018-2022 is opgenomen: ‘In onze gemeente zien we, conform het huidige beleid, geen mogelijkheden om windturbines te plaatsen zonder dat mensen of dieren er noemenswaardige hinder van ondervinden vanwege verstedelijking en de kwetsbare groene buitengebieden. Op 6 november 2018 hebben we als raad de uitvoeringsagenda vastgesteld. Onder 3.1.2 staan 4 aandachtspunten. Het 3e punt geeft aan geen windmolens en beperkte zonneweides op land. In de uitvoeringsagenda staan afspraken om een betrouwbaar en participatief bestuur te zijn voor onze inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Hoe verhoudt dit zich tot de poging weer opnieuw windenergie tegen alle afspraken in, weer in de omgevingsvisie te fietsen. Dat gaat tegen alle besluiten en vastgestelde afspraken in. Als de raad zichzelf serieus neemt stemt zij in met het voorliggende amendement.” Alleen Gemeentebelangen en Trots steunden het amendement, zodat het werd verworpen. Gemeentebelangen stemde samen met de Partij voor de Dieren tegen het gehele voorstel, dat echter met een meerderheid werd aangenomen.