Beheerplan buitensport

Op de agenda stond de vaststelling van het beheerplan Sportvelden 2020-2023. Het gaat hier in hoofdzaak om groot onderhoud en renovatie buitensport en de gevolgen hiervan te verwerken in de najaarsnota 2019 en de begroting 2020. Fractielid Bernard Minderhoud gaf aan dat Gemeentebelangen de voorstellen zal steunen, maar wil niet dat er kosten worden afgewimpeld op de sportverenigingen.