Financiering aardwarmteproductie en -net Ammerlaan

Gemeentebelangen is een voorstander van aardwarmte, ondanks de risico’s die er nog aan vast zitten. Als gemeente Pijnacker-Nootdorp kunnen wij ons profileren met dit mooie staaltje innovatie. Wij juichen daarom de initiatieven van onze tuinders tot het opwekken van aardwarmte ten zeerste toe. We zijn trots op deze ondernemers die hun nek uitsteken en kapitaal steken in deze nieuwe ontwikkeling. Ze staan daar regionaal en zelfs landelijk om bekend!

Er wordt nu door Ammerlaan aan de gemeente een lening van 5 miljoen euro gevraagd. Wat er tegenover staat is ons niet duidelijk. Wij mogen als mede-financierder niets bepalen, zoals wie krijgt de warmte en tegen welke prijs. Het college zegt dat de energievoorziening van woningen in het geding komt als de gemeente het bedrag niet leent en Rabobank wil alleen mede financieren als de gemeente ook mee financiert. Dat stelt Gemeentebelangen voor een duivels dilemma,  want we zijn geen bank, maar we willen onze ondernemers die hun nek uitsteken ook niet laten vallen.

Aangezien onze fractie in het voorliggende stuk de visie van het college op de (regie)rol van de gemeente bij de energietransitie mist, heeft onze fractie tijdens de vergadering van 8 februari bij monde van raadslid Bianca van Petegem nog een aantal vragen gesteld om eind van de maand tot een gewogen oordeel te kunnen komen. Belangrijk is om te weten welke (regisserende) rol de gemeente wil pakken met het oog op de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie? Is er bijvoorbeeld over gesproken dat de gemeente zelf het warmtenetwerk verder gaat aanleggen, met het oog op de geplande aansluitingen van het warmtenet op die van Delft en Lansingerland? In hoeverre heeft dit consequenties voor het aantakken bij Duijvestein, zeker nu Duijvestein geen financiële hulp van de gemeente heeft gekregen? Ook in relatie met het ontwikkelen van de wijk Tuindershof, waar we als gemeente gebruik willen maken van de warmte van deze tuinder? Ook zijn we benieuwd naar de leningsvoorwaarden, zit daar bijvoorbeeld pandrecht in. Leent de gemeente via de Rabobank aan Ammerlaan? Wie is preferente vorderaar bij faillissement? Hoe blijft warmteleverantie dan gewaarborgd? Welke invloed heeft de gemeente op de prijsontwikkeling voor energielevering aan onze inwoners en bedrijven. Wat is de rol van de gemeente bij het aanleggen van een lokaal warmtenet?

De wethouder gaf in de beantwoording aan de lening te kunnen verstrekken omdat het bijdraagt aan een publieke taak. De lening wordt afgesloten tegen marktconforme voorwaarden, die nog moet worden opgesteld en nog langs de raad zal gaan. De Rabobank is de penvoerder, de andere partijen zijn de provincie en de gemeente. Gelet op de gelijke bijdragen, zullen de te verstrekken zekerheden gelijkelijk over de drie partijen worden toegedeeld. De risicoscan wijst uit dat de risico’s in beeld zijn en zijn afgedekt. De risico’s die zich gerealiseerd hebben bij de eerste put zullen zich derhalve bij de tweede put niet voordoen, nu van de eerdere fouten is geleerd. Het is van belang dat de gemeente nu instapt om zekerheid van levering te kunnen bieden. Met deze info op het netvlies zal onze fractie dit punt nader bespreken in de fractie tbv de besluitvorming op 22 februari aanstaande.

https://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl/vergadering/470451/Raad%20Oordeelvorming%2008-02-2018?

Voor nadere informatie over de Staat van de Sector Geothermie, zie de publicatie van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM): Ook aardwarmte moet veilig gewonnen worden: https://www.sodm.nl/actueel/nieuws/2017/07/13/staat-van-de-sector-geothermie-ook-aardwarmte-moet-veilig-gewonnen-worden