Gemeente voor enorme opdracht ivm huisvesting statushouders

Immigratiebeleid Pijnacker Nootdorp

De gemeente staat jaar na jaar voor een enorme opdracht ivm de huisvesting van statushouders.  Zoals het college aangeeft hebben de forse verhoging van de taakstelling én de nieuwe wetgeving grote gevolgen voor het sociaal domein én de huisvesting. De taakstelling komt voor dit jaar, inclusief 5 personen uit 2020, neer op 83 te huisvesten statushouders, tegen 37 in 2020, meer dan een verdubbeling.

Door de verplichting om statushouders snel te huisvesten komt de sociale woningvoorraad nog meer onder druk te staan ten koste van onze eigen inwoners, wat niet positief is voor het draagvlak. Tevens zal er nog meer aanspraak worden gemaakt op de WMO, Jeugdzorg en Bijstandsuitkeringen, etc. Ook zal meer druk komen te staan op de klantmanagers van het team participatie. In het kader van de nieuwe wet Inburgering heeft het college een voorstel betreffende het nieuwe budget vastgesteld, dat is verwerkt in het plan van aanpak en waar bij de Kadernota over besloten zal worden.

In dit plan staat veel informatie hoe wij als gemeente omgaan met huisvesting en begeleiding van statushouders. In theorie ziet het er zeker gedegen uit, maar de praktijk zal ongetwijfeld weerbarstiger blijken. We zijn benieuwd naar de uitkomst van de pilot.

Rijk schuift af naar de provincie

Statushouders horen sinds 1 juli 2017 niet meer automatisch bij de groep die voorrang krijgt als een gemeente een huisvestingsverordening heeft. Het Rijk bepaalt de verdeling van statushouders per jaar, afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. Het Rijk heeft de hete aardappel nu doorgeschoven naar de Provincie, die nu via de ‘bestuurlijke interventieladder’ bepaalt welke maatregelen zij kan nemen als de gemeente de statushouders niet tijdig huisvest. Wat jammer dat deze zgn. bestuurlijke interventieladder alleen wordt ingezet als het statushouders betreft en niet als het om onze eigen inwoners gaat die al jaren op de wachtlijst staan voor een sociale huurwoning.

De VNG onderhandelt met het Rijk over de financiële middelen voor de gemeenten om deze zware taak uit te voeren. Maar ook hier betreft het belastinggeld, waaraan wij als inwoners van Pijnacker-Nootdorp ook moeten meebetalen. Mede door de forse immigratie neemt de belastingdruk over de afgelopen jaren toe.

“Vorig jaar groeide de bevolking in Nederland met 67.000 immigranten, zelf in coronatijd.”

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Onze gemeente is vast niet de enige gemeente die met dit vraagstuk worstelt. Onze fractie zou graag zien dat de VNG er bij het Rijk op zou aandringen om op een democratische wijze een selectiever migratiebeleid te gaan vormgegeven, zoals bv in Canada en Australië, dat breed gedragen kan worden door de bevolking. Elke week komen er nu landelijk 400-500 migranten ons land binnen. Vorig jaar groeide de bevolking in Nederland met 67.000 immigranten zelfs in coronatijd. In 2019 was het 114.000 immigranten.

“De huidige vluchtelingen die in ons land wonen, voelen zich steeds minder veilig door de grote instroom van niet-westerse migranten met opvattingen waar zij juist voor gevlucht zijn.”

Het is hard nodig dat er een langetermijnvisie komt over de demografische ontwikkelingen en hoe daar het beste op kan worden ingegrepen. Veel problemen waarover in Den Haag wordt gesproken, hebben met bevolkingsgroei te maken. Jan Latten, emeritus hoogleraar demografie is de mening toegedaan dat dit onderwerp op de formatietafel thuishoort. (zie ook YouTube fragment beneden bij Interessante media) Jan van de Beek, antropoloog en gepromoveerd op onderzoek naar migratie economie, heeft recent onderzoek gedaan naar gevolgen van immigratie voor de overheidsfinanciën: De grenzeloze verzorgingsstaat. Ook dat onderzoek zou moeten worden meegenomen in de formatiegesprekken. (zie het artikel beneden bij Interessante media) De conclusie is dat de verzorgingsstaat niet lang houdbaar is als we als land op deze wijze visieloos blijven doorgaan. Uiteraard moeten we echte vluchtelingen blijven opnemen, maar geen economische migranten. De huidige vluchtelingen die in ons land wonen, voelen zich steeds minder veilig door de grote instroom van niet-westerse migranten met opvattingen waar zij juist voor gevlucht zijn. Het beleid van ruime toelating van niet-westerse migranten stond in geen enkel verkiezingsprogramma. Dit is gewoon doorgevoerd, ook zonder afweging van kosten en baten. Wat betekent dit verder voor de Nederlanders? Komen politieke partijen nog op  voor hun oorspronkelijke achterban?

Woningen voor eigen inwoners onder druk

De toekomstige woningvraag van ook onze gemeente Pijnacker-Nootdorp wordt vooral bepaald door de toekomstige immigratie. Op dat demografische component is echter geen grip terwijl de impact enorm is, zegt ook emeritus hoogleraar woningmarkt Johan Conijn. In 2070 wordt er nu uitgegaan van 20 miljoen inwoners, uitsluitend door immigratie. Conflicten kunnen echter voor een nieuwe piek zorgen. Wat doen bijvoorbeeld andere landen in het kader van het waterbed effect, kijk naar Denemarken, waar recentelijk de sociaal democratische partij een forse draai heeft gemaakt, en naar het VK. 

In SCP-onderzoeken wordt immigratie keer op keer door de Nederlandse bevolking als belangrijk issue naar voren gebracht, maar dat wordt vooralsnog genegeerd door Den Haag. 

Het is van belang dat we als gemeente in ieder geval een langetermijnvisie opstellen, zodat zichtbaar wordt wanneer de opnamecapaciteit van onze gemeente de grens heeft bereikt en hoe we daar mee omgaan. 

Het is van belang dat de politiek, lokaal, landelijk en op Europees niveau, beleid gaat voeren op het onderwerp immigratie, waar dit nu geheel ontbreekt en dat we onze grenzen gaan stellen, letterlijk en figuurlijk!

Interessante Media

Sterke bevolkingsgroei prognose 2070 door Immigratiebeleid: https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/statistische-trends/2021/bevolkingsprognose-2020-2070-veronderstellingen-over-immigratie?onepage=true
Streng asielbeleid Denemarken: https://businessam.be/denemarken-stuurt-asielzoekers-naar-landen-buiten-europa-onverantwoord-en-weinig-solidair/
Artikel van Jan H. van de Beek ‘Grenzeloze Verzorgingsstaat: http://www.demo-demo.nl/files/Grenzeloze_Verzorgingsstaat.pdf