Schriftelijke vragen over uitvoering motie nachtmetro

Richard van OevelenRaadslid Richard van Oevelen van Gemeentebelangen heeft vandaag vragen ingediend bij het College van burgemeester en wethouders over de uitvoering van de motie nachtmetro. Op 28 april 2016 nam de gemeenteraad de door Gemeentebelangen en LPN geïnitieerde motie nachtmetro aan, waarin het College is verzocht, naast aanpassing van de reactie op het ontwerp-Vervoerplan 2017, om:

 • zich binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (hierna: MRDH) samen met de gemeente Rotterdam hard te maken voor een onderzoek naar de financiële en technische mogelijkheden en haalbaarheid om metrolijn E ook tijdens de nachturen te laten rijden;
 • het belang van een nachtmetro ook bij (de colleges van) de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Den Haag en Lansingerland onder de aandacht te brengen en hen proberen te bewegen hiervoor samen met Pijnacker-Nootdorp en Rotterdam gezamenlijk op te trekken binnen de MRDH.

Vanuit interesse naar de verdere uitvoering van deze motie heeft dit bij de fractie tot de volgende vragen aan het College geleid:

 1. Heeft het College inmiddels het belang van een nachtmetro bij (de colleges van) de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Den Haag en Lansingerland onder de aandacht gebracht?
  a. Zo ja, op welke wijze?
  b. Zo ja, wat zijn hiervan de (concrete) resultaten?
  c. Zo nee, waarom niet en op welke termijn pakt het College dit op?
 2. Heeft het College ook met de gemeente Rotterdam contact gezocht en gehad over het belang van en een onderzoek naar een nachtmetro en het op dit gebied samen optrekken binnen de MRDH?
  a. Zo ja, wat zijn hiervan de resultaten?
  b. Zo nee, waarom niet en op welke termijn pakt het College dit op?
 3. Heeft het College inmiddels in de verschillende gremia van de MRDH het belang van en een onderzoek naar een nachtmetro uitgesproken en uitgedragen? Zo ja, hoe is en wordt hier op gereageerd?
 4. Op welke termijn verwacht het College dat er daadwerkelijk een onderzoek zal worden gestart naar de financiële en technische mogelijkheden en haalbaarheid om metrolijn E ook tijdens de nachturen te laten rijden?

Vorige week heeft de gemeenteraad van Zoetermeer bijna raadsbreed, opvallend genoeg op initiatief en onder aanvoering van de VVD, de wens uitgesproken de Randstadrail ook ‘s nachts te laten rijden. Dit leidt bij de fractie tot de volgende vragen aan het College:

 1. Heeft het College naar aanleiding van deze ontwikkeling contact gezocht en gehad met de gemeente Zoetermeer of is het College voornemens dit te doen?
  a. Zo ja, ziet het College mogelijkheden om hiervoor samen met Zoetermeer op te trekken binnen de MRDH?
  b. Zo nee, waarom niet?
 2. Hoe staat het College tegenover de wens om nachtelijk openbaar vervoer al in de dienstregelingen van 2018 gerealiseerd te hebben? Acht het College dit realistisch?
 3. Geldt het standpunt van het College bij vraag 2 ook voor onze gemeente?
 4. Houdt het College het voor mogelijk dat voor de definitieve vaststelling van de dienstregeling van 2018 de resultaten van het onderzoek bekend zijn en deze resultaten vertaald worden in die dienstverlening?

Gemeentebelangen kijkt met belangstelling uit naar de beantwoording van de vragen.