Gemeentebelangen stelt vragen over taak raad tijdens corona

In de Tweede kamer is op 13 oktober 2020 een amendement aangenomen van het CDA lid Chris van Dam, waarin hij vraagt om de gemeenteraad meer betrokken te laten worden bij het door de burgemeester gevoerde bestuur bij de aanpak van corona.

Volgens hem is het voor veel raadsleden lastig om zicht te krijgen op de gevolgen van de corona aanpak voor hun gemeenten en raadsleden merken dat er veel wordt besloten in de veiligheidsregio’s, wat het voor raadsleden moeilijk maakt om hun kaderstellende en controlerende taak uit te voeren.

Gemeentebelangen heeft aan het college gevraagd hoe de betrokkenheid van zowel de raad als het college van B&W gewaarborgd moet worden wanneer de burgemeester lokale maatregelen neemt in de bestrijding van het coronavirus en hoe deze betrokkenheid vorm krijgt.

Tevens hebben wij gevraagd of de voorzitter van de veiligheidsregio, de burgemeester van Den Haag, bereid is om in voorkomende gevallen verantwoording af te leggen in onze raad.