Hoorzitting Pijnacker-Centrum

 

 

Tijdens de raadsvergadering van donderdagavond 17 mei jl. werd de hoorzitting gehouden over Pijnacker-Centrum. Negen inwoners hebben de moeite genomen om, ook namens andere inwoners, de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan toe te komen lichten.

Duidelijk was dat het ontwerpbestemmingsplan niet op steun van de inwoners hoeft te rekenen. Dat is geen verrassing voor de fractie van Gemeentebelangen. Voor een beeldverslag van de hoorzitting zie:

https://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl/vergadering/470455/Raad%20Oordeelvorming%2017-05-2018

De pijnpunten betreffen vooral de voorgenomen ontwikkeling van de Rabobanklocatie, het wegbestemmen van de papieren detailhandel van ruim 10.000m3 en de vele wijzigingsbevoegdheden, die het gehele karakter van onze dorpskern kan aantasten. Ook de voorgenomen sloop van de vrijstaande woning aan de Emmastraat 1, waar de mogelijkheid wordt geboden voor de bouw van een appartementencomplex van 20 appartementen,  kan niet op steun rekenen. Leuk voor de projectontwikkelaar, minder leuk voor de omwonenden.

Bestemmingsplannen hebben de functie duidelijkheid en rechtszekerheid te scheppen voor de inwoners en het bestuur. De duidelijkheid en rechtszekerheid ontbreken echter in dit plan door de vele uitgebreide wijzigingsbevoegdheden, die niet eerder besproken zijn in de raad en als konijnen uit de hoge hoed komen.

In het slechtste geval zullen het centrum en de authentieke aanloopgebieden onherkenbaar gewijzigd kunnen worden, omdat het feitelijk een carte blanche is die afgegeven wordt aan het college. Dat past niet bij ons streven om het dorpse en landelijke karakter van onze gemeente te waarborgen. Het is van belang dat het centrum van Pijnacker de nog resterende authenticiteit kan behouden en dat we dat waar mogelijk weer kunnen terugbrengen.

De procedure van dit ontwerpbestemmingsplan loopt en zal worden vervolgd!