Inbreng fractievoorzitter Gemeentebelangen tijdens raad op 15 juni 2022

Bernard Minderhoud

Inbreng van Bernard Minderhoud, fractievoorzitter Gemeentebelangen, tijdens de raadsvergadering van woensdag 15 juni 2022.

Voorzitter, zoals de heer van Alphen al zei, maak uw borst maar nat

• 4,6 Fte’s, zijn ze gek geworden
• Schandalig nieuw College
• Wij kunnen het makkelijk af met 3 wethouders
• Met weinig wethouders zijn de portefeuilles vanzelfsprekend groot, daardoor trek je mensen aan van het juiste kaliber
• Drie wethouders is niet alleen kostenbesparing maar er zal meer integraal worden ge-werkt en op hoofdlijnen bestuurd
• Klein college beter voor de teamgeest
• Elke partij eist een wethouder, niet om de inhoud maar puur de ego’s. dat is niet alleen jammer maar ook dom
• Een coalitie met 5 partijen is gedoemd te mislukken; hoe meer zielen hoe groter de kans op ruzie
• De democratie is door zo’n grote coalitie natuurlijk verkracht….

Voorzitter u zult wel denken: “Hallo, mag het wat minder en wat gaat GB er wel erg met een gestrekt been in.” Toch voorzitter willen wij deze zinnen herhalen. Dit zijn niet onze woor-den, maar citaten uit verschillende publicaties van de fractievoorzitter van EA, mevrouw van der Gevel, namens haar fractie. Uit raadsperiodes die zich kenmerkten door de IJslandscrisis, bouwcrisis (er werd geen plan ontwikkeld), financiële zorgen, bezuinigingen, WMO, nega-tieve grondexploitaties, grote bouwopgaven, lege bedrijventerreinen en verlieslijdend Ac-kerswoude. Kortom, hele grote problemen moesten worden opgelost maar toch was voor EA en mevrouw van der Gevel, drie wethouders meer dan voldoende.

En nu 5.000 inwoners verder en bij lange niet de problemen waar wij toen voor stonden, vindt mevrouw van der Gevel, en met haar alle andere partijen, vijf wethouders noodzakelijk en verdedigbaar naar de burgers. Een fulltime wethouder voor de evenementen, cultuur en leefbaarheid, wat een ongelooflijke onzin. Wij gaan u nu vertellen hoe het echt zit en waar-om GB niet heeft meegedaan aan deze poppenkast en volksverlakkerij.


Wij nemen u mee naar 16 maart 2022, de avond van de verkiezingsuitslagen. Onze partij had een zetel verloren en dat hadden wij niet verwacht. Teleurstelling alom, maar niet alleen bij ons. De VVD treurde om het verlies van maar liefst 1/3 van hun zetels en de heer van Kup-penveld trok wit weg door het historisch lage aantal zetels van drie dat onder zijn leiding werd behaald. Hoe moest dat verder want dat pluche zit zo lekker? Maar al snel merkte je dat de teleurstelling en onzekerheid veranderden in arrogantie en bravoure.

De reden voor deze ommekeer was het overleg dat de vier zittende wethouders diezelfde avond al op de gang hadden. Mevrouw van Bijnen en de heer Hennevanger stelden me-vrouw Jense en de heer van Kuppenveld gerust; zij hadden immers samen nog steeds de meerderheid en beloofden gewoon weer met zijn vieren door te gaan onder het mom van een stabiel college. Dat zou vast wel aan de andere partijen en de kiezers te verkopen zijn. en zo niet, so what, 17 is meer dan de helft plus 1.

Een eindje verder vierde EA feest en terecht. Zij hadden een historische overwinning be-haald en werden op afstand de grootste partij. In die euforie spuide mevrouw van de Gevel de nodige frustraties over wat haar was aangedaan door het CDA en de VVD bij haar ge-dwongen aftreden. Nooit zou zij meer in een college gaan zitten met beide wethouders. En als zij niet werd gepruimd zou er keihard oppositie worden gevoerd….. geen concessies zou-den er worden gedaan.

De heer de Jong, de eerste formateur, ervaren als hij was, had allang door dat de kaarten al waren geschud. In de media maakte hij al melding van de plannen voor het voortzetten van een college met de huidige vier partijen en wethouders. Dit viel slecht bij het motorblok van de vier partijen en zo werd zij een alom gerespecteerd oud bestuurder van onze gemeente middels een vuil opgezet plan gekielhaald. Zo is er zelfs geprobeerd de informateur te laten zwijgen in het kader van de geheimhouding…. Het moet niet gekker worden. En wat deed EA , zij lieten het hoofd hangen naar de gevestigde orde en pikte dit allemaal. Zij hebben nimmer de regie gehad in deze klucht. Voorzitter, wij weten nu waarom, voor de ultieme droom om weer wethouder te worden werden alle principes, normen en waarden door de fractievoorzitter en politiek leider van EA verkwanseld

In het gesprek met de nieuwe informateur werd het voor GB duidelijk dat de uitkomst al vast stond. Wij hebben voorgesteld om een minderheidscollege te vormen en aangegeven dat een dichtgetimmerd raadsakkoord onze steun niet zou krijgen. In de eerste zaterdag-sessie in Delfgauw werd ons bevestigd dat het al was beklonken; de verbale en non verbale communicatie van de gevestigde orde maar ook de onderdanige en bijna slaafse opstelling van mevrouw van de Gevel spraken boekdelen. Hier was geen eer aan te behalen en wij wensten en wensen niet mee te werken aan die poppenkast.

En waar staan wij nu voorzitter. 25, oh neen 24 van de 31 raadszetels zijn in handen van de collegepartijen. Want Inmiddels hebben we zojuist mogen horen dat ook een van de leden van EA zich heeft afgesplitst. . De ervaring leert dat alles vooraf wordt bekokstoofd en het debat in deze Raad weer voor vier jaar is doodgeslagen. Vier zetels zijn in handen van de partijen, die niet aan het College mochten meedoen maar zich wel hebben gecommitteerd aan de vastgenagelde afspraken.

Wij hebben een zogenaamd stabiel college maar daar geloven wij helemaal niets van. Een wethouder die op 16 maart nog stijf stond van de frustraties over hetgeen haar twee jaar ge-leden was aangedaan door haar nu weer collega’s. “Nooit weer in één college met die Fari-zeeërs ”. maar het pluche heelt alle wonden. Twee partijen die een historische afstraffing door de kiezers door de WC spoelen, maken de dienst uit. Een wethouder die in een college zit met EA en het CDA die respectievelijk een motie van afkeuring tegen haar indiende en steunde vanwege haar handelswijze bij de kavelgate. Maar mevrouw Jense bleef lekker zit-ten omdat zij het script van de formatie al kende.

De allergrootste partij mocht, bij de gratie van de gevestigde orde, meedoen; niet met, wat gebruikelijk is, een zware portefeuille met Financiën, RO, economie, grondexploitaties of wonen; neen de wethouder van de by far grootste partij moest genoegen nemen met het pretpakket cultuur en evenementen en zelfs dat accepteerde zij. Het vijfde wiel aan de wa-gen, zoals één van haar nieuwe oude collega’s het al noemde, wordt zij dus inderdaad en zij is er nog blij mee ook, dat maakt het allemaal zo triest. En voorzitter, een wiel dat je niet no-dig hebt, loopt er meestal weer snel van af. Gelukkig kan iedereen het zo ontzettend goed met elkaar vinden, aldus mevrouw van der Gevel. De eerste leugen is alweer een feit.

Voorzitter, dit hele formatieproces, het dichtgetimmerde raadsakkoord en dit 5-koppige monster van een college is zoals wij al vreesden. Een resultaat van achterkamers, bondjes, achterbaks bestuur en bestuurders die macht en pluche belangrijker vinden dan principes.

Gemeentebelangen snapt heel goed dat wij de komende vier jaar alleen staan of zoals me-vrouw Zwart, het kersverse raadslid van de VVD ons nu al noemde, als outcast en grumpy old men worden gezien. Wij houden niet van poppenkast en zullen de komende jaren alles volgen op inhoud en op de manier waarop onze gemeente bestuurd wordt. Wij zullen goe-de voorstellen steunen, slechte voorstellen afkeuren en zelf met nieuwe plannen en voorstel-len komen. Maar u kunt ook verwachten van ons dat we poppenkast spelers elke keer weer benoemen, en dat wij zonder enige vorm van dubbele agenda de belangen van onze inwo-ners zullen dienen.

In het belang van de gemeente Pijnacker- Nootdorp en haar inwoners, zoals wij allemaal dat iedere maand beloven.

Voorzitter, kijkend naar de afgelopen vier jaar en de afgelopen maanden, kenmerkt de be-stuursstijl van deze vijf musketiers zich door achterkamers, arrogantie, respectloos bejege-nen, en raadsleden onder druk zetten. Het is overduidelijk dat van dualisme geen enkele sprake is, als het aan deze collegeleden ligt. Voor en achter de schermen worden raadsleden van de eigen fracties onder druk gezet om vooral niet te kritisch te zijn. Dat één van de beste en meest integere raadslid haar fractie heeft verlaten, zegt ook wel iets, in onze optiek.! Het is onze taak als raad om te controleren en kaders te stellen. Echter ziet het college en zeker de vijf beoogde wethouders de raad liever als klapvee die klakkeloos alle voorstellen van het college overneemt zonder noemenswaardige kritische woorden of laat staan aanpassingen, want zo is al vaker gebleken dan worden de kikkers in de kruiwagen geroepen om vooral niet kritisch te zijn want dat wil het college niet.

De arrogantie en ondemocratische houding van de collegeleden laat zien hoe ziek ons ge-meentebestuur is. Dit verwacht je in de zogenoemde bananenrepublieken maar toch niet in de parel van het groene hart. En dan te bedenken dat wij als outcast worden gezien om-dat wij als gekozen volksvertegenwoordigers onze taak willen uitvoeren. Tja daar is geen medicijn tegen bestand…… Maar ook de transparantie van het college laat te wensen over. Als er gevraagd wordt om informatie wordt er naar ons als raadsleden volledig zwart gelakte stukken overhandigd in het kader dat het de positie van de gemeente kan schaden. De raad heeft toegang tot de stukken en moet deze kunnen beoordelen op alle facetten. De raad-sleden hebben net zoals de college leden de zelfde geheimhoudingsplicht. En deze respec-teren wij. Maar we moeten ook kijken wanneer is het wel of geen belang van de gemeente. Nu is de inwoner de klos en dat blijkt wel uit recente voorbeelden.

Tot slot hebben wij een vraag aan beoogd wethouder mevrouw van der Gevel; mocht u weer uit het college worden gegooid of zelf opstappen, belooft u nu op voorhand dan afstand te doen van uw wachtgeld? Dat vroeg u namelijk 10 jaar geleden via een motie ook aan me-vrouw van der Jagt toen zij opstapte en alle wethouders die haar erna volgden.

Wij zullen straks tegen zowel de benoemingen stemmen als tegen het raadsakkoord.

Voorzitter nog even over de actualiteit; wij willen nu aan de beoogd wethouders een vraag stellen over de bestuursstijl en de integriteit van de beoogd wethouders.

Wij willen van ieder individueel beoogd wethouder weten of er gevraagd is om vragen die ingediend zijn door een raadslid door dit raadslid in te trekken of te wijzigen? Of is daar in-dividueel onderling met elkaar over gesproken in de groep van vijf wethouders.
Overigens willen we laten weten dat niet de waarheid spreken in de raad gevolgen kan hebben op het verloop van de komende vier jaar.