Inbreng Gemeentebelangen bij kadernota 11 juli 2019

Voorzitter, Het is zeer positief te lezen dat onze jaarcijfers in het zwart gedrukt staan! Dat geeft inderdaad de ruimte om beloftes na te komen en nieuw beleid te ontwikkelen. Een mooie uitkomst, waar eerst nog werd uitgegaan van mogelijk rode cijfers. Dat heeft ook geleid tot de vraag van onze fractie hoe het kan dat meevallers zich pas altijd aan het eind van jaar manifesteren. Die vraag is naar tevredenheid door het college beantwoord! Gemeentebelangen wil voorop stellen dat de Kadernota niet de Algemene Beschouwingen betreft. Het is bedoeld om het college kaders mee te geven met het verzoek aan het college dit te verwerken in de begroting om hierover op een later tijdstip, als alles is doorgerekend en integraal kan worden beoordeeld, een besluit over te nemen. U vraagt ons nu bijvoorbeeld te besluiten over de startersleningen om het budget vrij te geven zonder dat wij weten wat er uit de evaluatie komt. In de informatienota van 21 mei 2019 stelt het college voor om € 250.000 beschikbaar te stellen voor de voortzetting van de duurzaamheidslening. Voor het gemak heeft het college dit alvast opgenomen in de Investeringsplanning en meteen de Verordening voor de duurzaamheidslening aangepast naar een verhouding van maximaal 70% voor aanschaf van zonnepanelen, omdat er veel aanvragen voor zonnepanelen zijn. Die wijziging zal echter een remmende werking hebben op de gemeentelijke doelstelling om de energie meer duurzaam te maken. Immers, in maart 2019 is een motie aangenomen om mensen met een nieuwbouwwoning te informeren over de duurzaamheidslening, omdat er veel nieuwbouw wordt opgeleverd zonder zonnepanelen, maar wel met goede isolatie en HR+ voorzieningen. De wijziging van artikel 7, derde lid, van de genoemde Verordening, zal dus naar verwachting dus juist contraproductief werken. We dienen een amendement in om de wijziging van artikel 7 ongedaan te maken. Er wordt ons nu gevraagd een besluit te nemen over een bedrag van 200.000 euro voor lasten verlichting. De keuze die gegeven wordt is of de hondenbelasting afschaffen of de OZB-belasting voor huiseigenaren te verlagen. Mooie kansen, want jaren geleden heeft GB ook al getracht deze middeleeuwse belasting af te schaffen. Destijds zonder steun vanuit de rest van de raad, overigens… Wat ons betreft kunnen beide belastingen worden afgeschaft nu er toch voldoende budget is. Aangezien dit echter een beperkte groep inwoners betreft, de hondeneigenaren of de huiseigenaren, doen wij het voorstel om de Afvalstoffenheffing te gaan verlagen, dat is goed nieuws voor alle inwoners! En daar toen we het toch voor? We dienen hiervoor een amendement in. Tot ons genoegen zagen we dat er weer aandacht is voor ons verkiezingspunt, het Amfitheater in Nootdorp. Begin van deze maand stond er in de PN-actueel een leuk artikel over een feest van de bewonersvereniging van de Haagse wijk Ypenburg in het Nootdorpse Amfitheater. Het wordt dus wel gebruikt door Den Haag, maar nog niet door verenigingen en organisaties van onze gemeente. De locatie zou wat ons betreft een plekje verdienen in de startnotitie Cultuur, om deze mooie voorziening te gaan benutten. We kijken uit naar de Cultuurnota om onze mogelijkheden meer te gaan benutten en ons cultureel erfgoed, zoals bv. de kortebaan draverij, monumenten etc. te behouden en waar mogelijk te bevorderen. Ook vragen wij aandacht voor het maaibeleid. Het kan niet de bedoeling zijn om in bloei staande bloemen gewoon weg te maaien, terwijl er nog volop wordt gesnoept door allerhande insecten, zoals bv op de Padmoes in Delfgauw is gebeurd. Tevens vragen wij aandacht voor het tijdig snoeien van bomen, bv. op de Witbol in Nootdorp om overlast en gevaarlijke situaties te voorkomen. En ook al plaatsen wij nog zulke mooie bankjes in de groene omgeving, als er brandnetels doorheen steken is dat weinig uitnodigend. Ook de grasaren die een groot risico zijn voor honden en katten, zijn in grote getalen aanwezig. En wat te denken van de eikenprocessierups. Vanuit het Volkenrak horen we dat een melding is afgedaan zonder dat er iets is veranderd. Waarom wordt dit niet opgelost. Kortom: meer aandacht voor waar wel of juist geen onderhoud te plegen aan onze openbare ruimte! We zijn als fractie zeer ingenomen met het feit dat de meldingen van ons buitenraadslid direct zijn opgepakt en er nu een actie is gestart om oude fietsen, na waarschuwingen, te gaan verwijderen. We zijn blij met de aandacht voor Pijnacker-Centrum, maar we vragen tegelijkertijd ook aandacht voor de Parade in Nootdorp, waar we een toename zien van de lege winkelpanden. We moeten een leegstand zien te voorkomen. Het winkelcentrum moet aantrekkelijk blijven. Voor wat betreft de preventie van fietsendiefstal zijn we blij dat er borden zijn opgehangen, maar die zouden we ook graag zien bij de fietsenstallingen zelf, zodat fietsers bij het stallen van hun rijwiel ter plekke op nuttige maatregelen gewezen worden. In het kader van de motie overlast afvalinzameling van het CDA is Gemeentebelangen het er mee eens dat de 6 nieuwe toezichthouders mede hierop worden ingezet. De plekken waar deze overlast plaatsvindt zijn bekend. Ook zou tijdelijk cameratoezicht in dit kader te overwegen zijn. Gemeentebelangen zal de motie dan ook mede indienen. Bij de sportverenigingen ontstaat langzaam maar zeker een tekort aan financiële voorzieningen, en daarom zouden we willen pleiten voor een bevriezing van de inflatieverhoging van het profijtbeginsel. Welk voorstel kan ons college ons daarvoor voor de behandeling van de begroting doen? De bovengenoemde punten zijn niet random gekozen. We willen graag inzicht krijgen in de ontwikkeling van de uitgaven voor met name Sport, WMO, Armoedebestrijding, Interne dienst, Cultuur, Groenonderhoud en Handhaving om te kunnen beoordelen waar bijsturing kan en nodig is. We dienen hiertoe een motie in. Voorzitter, hier staan we als Gemeentebelangen voor! .