Marketingplan Pijnacker centrum

In de Raad van 16 mei werd het marketingplan Pijnacker Centrum besproken. In hoofdzaak gaat het hier om het “gezelliger maken” van het Raadhuisplein. Hiervoor is een bedrag van € 525.000,– begroot en kom er een fontijn op het plein. Fractielid Bernard Minderhoud merkte op dat Gemeentebelangen positief is over het plan, maar gaf aan dat er nog niets defenitief is besloten, zodat er nog goed kan worden nagedacht over de invulling. Ook het budget moet goed in de gaten worden gehouden. De Raad stond positief tegenover dit plan en het voorstel werd op 29 mei aangenomen. Alleen de Partij voor de Dieren stemde tegen omdat zij meer “groen” wilden. Een motie van Trots om een veiligheidsscan te houden werd ingetrokken omdat de burgemeester aangaf dat politie en veiligheidsregio dit al controleerden.