Misbruik en oneigenlijk gebruik gemeentelijke regelingen

Ina Mantjes zei hier op 21 maart 2019 het volgende over: Zoals in het raadsvoorstel staat vermeld, gaat het bij het M&O-criterium in het bijzonder om vast te stellen dat in de organisatie effectieve maatregelen zijn getroffen om misbruik te voorkomen/op te sporen en dat de geldende regelgeving duidelijk, actueel en handhaafbaar is. Daarom worden per proces maatregelen op maat getroffen om misbruik en oneigenlijk gebruik zo veel mogelijk te voorkomen. Op zich een prima nota, maar onze fractie is wel verbaasd over het feit dat juist voor een risicovolle onderwerp als inkoop en aanbesteding er geen specifiek M&O-beleid is opgenomen, terwijl er meestal sprake is van een aanzienlijk financieel belang. Wij kunnen nu niet beoordelen of de interne controle op transacties de juistheid en de volledigheid voldoende wordt gewaarborgd. Juist de VNG geeft aan dat het voor gemeenten belangrijk is om een professioneel inkoop- en aanbestedingsbeleid te hebben omdat het de gemeente helpt om een doelmatig inkoper te zijn. Al in 2010 heeft de VNG hierover een convenant gesloten met de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het doel van het aanvullend beleid is om richting te geven aan de aanbestedingspraktijk, een verdere professionalisering te ondersteunen en meer uniformiteit tussen gemeenten te bevorderen. Binnen dit kader heeft de VNG het raamwerk VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid ontwikkeld. Onze fractie zou graag zien dat onze gemeente het aanvullend beleid zou uitvoeren. Onze vraag is dan ook of de door onze gemeente genomen maatregelen in lijn zijn met het beleid van de VNG.