Monitor Integriteit en Veiligheid

In juli 2020 heeft de fractie van Gemeentebelangen vragen gesteld aan het college over de monitor Integriteit en Veiligheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Het college gaf aan dat de aanbevelingen uit de nota worden meegenomen in het lokale plan van aanpak bestrijding ondermijning dat in het najaar van 2020 wordt opgesteld. De gemeente houdt geen registratie bij van verbale- of fysieke agressie tegen politieke ambtsdragers. Het college is het met de fractie van Gemeentebelangen eens dat van strafbare feiten in beginsel aangifte moet worden gedaan bij de politie. Sinds 2014 is dit één maal gebeurd.