Ontwerpbestemmingsplan Pijnacker Centrum

Eindelijk stond deze maand het lang verwachte ontwerp bestemmingsplan Centrum Pijnacker op de agenda.

Het begon eind 2015 met het opstellen en ter inspraak leggen van een nota visieverkenning voor het centrumgebied van Pijnacker, waarin de uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan door het college uiteen werden gezet. De opzet was goed, de uitwerking is op sommige punten behoorlijk teleurstellend, onzeker en daardoor risicovol.

Rabobanklocatie

De raad heeft enkele uitgangspunten in de vergadering van september 2016 vastgesteld met uitzondering van het uitgangspunt voor de herontwikkeling van de Rabobanklocatie. Gemeentebelangen nam het initiatief voor een amendement, waarmee werd vastgesteld dat de Rabobanklocatie in plaats van 3 bouwlagen slechts 2 bouwlagen hoog mocht zijn. Desondanks heeft het college gemeend slechts 1 uitwerking te maken die voorziet in zelfs 4 bouwlagen met een zgn. ‘hoogteaccent’, dus deels 5 bouwlagen! In september 2017 heeft de raad, ondanks het eerdere aangenomen amendement, dit uitgangspunt bij meerderheid aangenomen. Alleen Gemeentebelangen en Trots stemden tegen. De bewoners voelen zich terecht niet gehoord.

Bij de beantwoording van schriftelijke vragen van onze fractie op 9-1-2018 stelt het college dat op 3 december 2015 een realisatieovereenkomst is getekend tussen gemeente en ABB en dat deze overeenkomst is gekoppeld aan een 4-laags bouwplan. Dat bevreemdt ons, aangezien in de nota van uitgangspunten van 1 augustus 2016 door het college werd voorgesteld aan het gebouw één bouwlaag met appartementen toe te voegen aan de huidige twee bouwlagen! Wat staat nu exact in de overeenkomst met ABB en de gemeente van december 2015? Het is diffuus. De ene keer lijkt het dat ABB al eigenaar is van de Rabobank, nu blijkt weer uit de beantwoording van onze vragen dat ABB nog geen eigenaar is. Waarom worden de belangen van ABB dan zo centraal gesteld bij de ontwikkeling van de Rabobanklocatie? Het zijn in de loop der tijd steeds meer appartementen geworden. Een overeenkomst met alleen inspanningsverplichtingen kan volgens onze fractie niet de oorzaak zijn.

Gemeentebelangen kan zich goed vinden in de argumenten dat met het bebouwen van de Rabobanklocatie het Raadhuisplein mooier en levendiger moet worden, maar niet in de uitwerking! De verschillende functies op deze locatie zullen zeker bijdragen aan de veelzijdigheid van het centrum van Pijnacker, maar alleen als er rekening wordt gehouden met de bestaande schaal en maat van de omliggende (woon)bebouwing, met de openheid van het plein en het woongenot en de privacy van de omwonenden aldaar.

Papierendetailhandel

Voor wat betreft de plannen over het weg bestemmen van de papieren detailhandel van ruim 10.000m3 vindt onze fractie inmiddels rigoreus, nu onze gemeente groeit en het er ook economisch beter uitziet. Vooral startende ondernemers zullen slachtoffer zijn van dit beleid, omdat de huren in met name het centrum een stuk hoger liggen dan in de aanpalende straten, de zgn. aanloopgebieden. Het is van belang juist ook deze gebieden aantrekkelijk en levendig te houden.

Vijftien wijzigingsbevoegdheden

Bestemmingsplannen hebben de functie duidelijkheid en rechtszekerheid te scheppen voor de inwoners en het bestuur. Dit is precies de kern van de reactie van onze fractie tijdens de oordeel vormende vergadering van 15 februari jl.: de duidelijkheid en rechtszekerheid ontbreken in dit plan door de 15 uitgebreide wijzigingsbevoegdheden, die niet eerder besproken zijn in de raad en als konijnen uit de hoge hoed komen. Als u wilt weten welke wijzigingen mogelijk worden gemaakt, klik op de link en vanaf pagina 57 staan de wijzigingsbevoegdheden omschreven.

https://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl/document/6107383/1/Bijlage_1_Toelichting_OBP_%27Centrum_Pijnacker_2018%27

Bijvoorbeeld de sloop van de vrijstaande woning aan de Emmastraat 1: hier wordt nu de mogelijkheid geboden een appartementencomplex van 20 appartementen mogelijk te maken. Leuk voor de projectontwikkelaar, minder leuk voor de omwonenden.

In het slechtste geval zullen het centrum en de authentieke aanloopgebieden onherkenbaar gewijzigd kunnen worden, omdat het feitelijk een carte blanche is die afgegeven wordt aan het college. Dat past niet bij ons streven om het dorpse en landelijke karakter van onze gemeente te waarborgen. Het is van belang dat het centrum van Pijnacker de nog resterende authenticiteit kan behouden en dat we dat waar mogelijk weer kunnen terugbrengen.

Omdat in de plaats van een voorontwerpbestemmingsplan eerst een visieverkenning is opgesteld, zitten we nu in het proces direct in de ontwerpfase, slechts een fase van definitieve vaststelling. Gemeentebelangen zal mede daarom niet instemmen met het ter inzage leggen van het voorliggende ontwerpbestemmingsplan. Feitelijk is het geen plan, maar een vrijbrief om het centrum van Pijnacker volledig te herontwikkelen ten koste van de authenticiteit van ons dorp! Gemeentebelangen zal de wethouder verzoeken het plan terug te trekken en alsnog te voorzien van de noodzakelijke voorwaarden ten behoeve van de duidelijkheid en de rechtszekerheid.