Paraplubestemmingsplan

Naar aanleiding van een inspraakreactie wil het college een nieuwe afwijkingsregeling van de hoofdregel invoeren voor het huisvesten van onder meer arbeidsmigranten en studenten. Volgens een uitspraak van de Raad van State mag er slechts één huishouden in een woning wonen. Onze fractie vraagt zich af of een paraplubestemmingsplan de juiste plek is om dit te regelen. Burgemeester en wethouders kunnen straks een omgevingsvergunning verlenen voor het huisvesten van een persoon of groep van personen in een woning, waarbij geen sprake is van continuïteit in de samenstelling en onderlinge verbondenheid, mits parkeren op eigen terrein plaatsvindt, tenzij aangetoond is dat in de nabijheid reeds voldoende parkeergelegenheid aanwezig is Alvorens er een ontheffing wordt verleend, moet eerst een splitsings- en/of onttrekkingsvergunning als bedoeld in de geldende Huisvestingsverordening van de gemeente Pijnacker-Nootdorp verleend te zijn. Dat betekent dus dat er twee vergunningen moeten worden verleend, klopt onze aanname? Welke kosten zijn hier aan verbonden? Voor hinder en overlast, die door splitsing ervaren kan worden in de omgeving wordt verwezen naar handhaving van openbare orde. Dat lijkt ons te kort door de bocht. Immers als woningen in woonwijken worden gekocht en worden gesplitst geeft dat vaak veel overlast en hinder in de buurt. Gemeentebelangen zou graag zien dat er meer tijd genomen wordt om eea te doordenken om te komen tot een bredere set van criteria om het woonplezier in onze wijken niet in gevaar te brengen. Splitsen moet kunnen, maar moet zorgvuldig worden gekaderd. Het voorstel werd op 26 september aangenomen.