Regionaal beleidsplan politie

Op 15 november 2018 werd het regionaal beleidsplan van de politie van de eenheid Den Haag in de Raad oordeelsvormend behandeld. Fractievoorzitter Ina Mantjes heeft hierover het woord  gevoerd. De volgende punten werden door haar genoemd.
Allereerst heeft de fractie van Gemeentebelangen  de complimenten geven voor het regionaal beleidsplan 2019-2022 van de eenheid Den Haag van de politie.
In het beleidsplan werd de cijfermatige onderbouwing gemist. Beleid wordt immers onder andere gemaakt op grond van het criminaliteitsbeeld, dus op grond van de geregistreerde en niet geregistreerde criminaliteit. Wij hadden hier eerder schriftelijke vragen over gesteld en werden verwezen naar een website. Wij vinden dat onaanvaardbaar. De cijfers van de geregistreerde criminaliteit en uitkomsten van een eventuele slachtofferenquete behoren onderdeel te zijn van het beleidsplan.
Dat het in de eenheid Den Haag veiliger is geworden vinden wij plezierig om te vernemen, maar wij vragen ons af of dit niet te maken heeft met de afnemende aangiftebereidheid. Gemeentebelangen heeft eerder gepleit voor een project om de aangiftebereidheid te stimuleren, met name op het gebied van winkeldiefstal.  Wij hebben hier nogmaals aandacht voor gevraagd.
Tijdens de beeldvormende vergadering hebben wij een leidinggevende functionaris van de politie in de raadzaal gemist. Zonder de plaatselijke ambtelijke staf tekort te willen doen, gingen de vragen over specifieke politiezaken die toch het beste door de politie zelf beantwoord kunnen worden. Omdat het een regionaal plan betreft denken wij aan een vertegenwoordiging van de politie op districts- of eenheidsniveau.
Gemeentebelangen heeft eerder aangegeven dat wij de aanpak van ondermijning belangrijk vinden. Ook in onze gemeente vinden gevallen van ondermijning plaats en het is goed om hier de nodige aandacht aan te besteden. De ondersteuning van het RIEC is daarbij van groot belang.
Ook heeft Gemeentebelangen meerdere malen aangedrongen op de aanpak van cybercrime. Dat is niet alleen een zaak van de politie. Wij vonden voor ons pleidooi weinig gehoor bij het college en in de raad. Daarom zijn wij verheugd om te zien dat daar nu wel de nodige aandacht aan besteed gaat worden. De voorgenomen voorlichting aan burgers en bedrijven vinden wij een goede zaak.
De aanpak van terrorisme, extremisme en CTER kunnen wij ondersteunen.
Op het gebied van High Impact Crime hebben wij schriftelijke vragen gesteld of onze gemeente behoort tot de gemeenten met hardnekkige problemen op dit gebied.  In het beleidsplan wordt deze groep in het algemeen genoemd. Hierop hebben wij onvoldoende antwoord gekregen.
De fractie van Gemeentebelangen heeft regelmatig aangedrongen op het hanteren van de landelijke verdeelsleutel voor het aantal wijkagenten, 1 op de 5000 inwoners. Dat wij in het voorjaar van 2019 dit aantal gaan bereiken en de politie wordt uitgebreid met drie extra wijkagenten vinden wij een goede zaak.
In omliggende gemeenten hebben burgemeesters zich uitgesproken en zorgen geuit over de politiesterkte in hun gemeente, die onvoldoende zou zijn. Het is ons bekend dat de gemeente hier weinig invloed op heeft en dat dit een zaak in van het ministerie van Justitie en Veiligheid en de nationale politie.  Wij hebben  de burgemeester gevraagd hier alert op te zijn en eventuele problemen met betrekking tot de politiesterkte tijdig te signaleren en binnen het overleg met burgemeesters in de eenheid te bespreken.
Tijdens de besluitvormende vergadering van 22 november is het beleidsplan met algemene stemmen aangenomen.