Rekenkameronderzoek Participatie Omgevingsdienst Haaglanden

In de raadscyclus van januari werd ook het Rekenkameronderzoek inzake de participatie van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) besproken. In opdracht van de rekenkamercommissie Pijnacker-Nootdorp is het onderzoek door een extern bureau uitgevoerd.

Wat is de ODH? De ODH is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de wettelijke milieutaken voor enkele gemeenten, te weten  Delft, Den Haag, Midden-Delfland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer en de provincie Zuid-Holland. Voor meer informatie zie: https://omgevingsdiensthaaglanden.nl/wie-zijn-wij.html

De raad heeft al in 2012 besloten het college toestemming te geven voor het aangaan van de gemeenschappelijke regeling (GR) ODH. Het besluit is ingegeven door de wens dat door bundeling van taken op het gebied van de milieuvergunningverlening en -handhaving van de aangesloten gemeenten en de provincie Zuid-Holland in de ODH, zou moeten leiden tot een hogere kwaliteit van de milieuvergunningverlening en -handhaving tegen lagere kosten: sneller, beter, goedkoper.

In het onderzoek van de rekenkamercommissie stond dan ook centraal of de doelstelling is gehaald. Het bleek dat dat grotendeels het geval is. Een deel van de ondervraagde ondernemers was positief over de uitvoering van de ODH, en ander deel was juist negatief en ervoer een strenge, formele aanpak ten opzichte van de vroegere informelere aanpak door de gemeente.

Zie: https://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl/document/6048401/1/Rekenkamer_rapport_onderzoek_Omgevingsdienst_Haaglanden

Op basis van de uitkomst van het onderzoek zijn er aanbevelingen gedaan voor verdere verbeteringen. De raad heeft dit rapport en de aanbevelingen van de rekenkamercommissie besproken in de afgelopen raadsvergaderingen.  Geconstateerd werd dat niet alle aanbevelingen even duidelijk en smart waren, en verdere verduidelijking nodig was. Hiertoe heeft de fractie van Gemeentebelangen het initiatief genomen en een amendement opgesteld, dat mede werd ingediend door GroenLinks, CDA en PvdA. Zie: amendement-ODH-25-januari-2018

We wilden met dit amendement bereiken dat de raad 2 x per 4 jaar door de ODH wordt ingelicht over de taken die ODH voor de gemeente uitvoert en welke ontwikkelingen daarbij zichtbaar zijn, ipv 1 x per 4 jaar. Verder wilden we zeker stellen dat er binnen 1 jaar een representatieve steekproef bij glastuinbouwbedrijven zou worden uitgevoerd om de ervaringen met de ODH te peilen, eea in samenwerking met andere gemeenten ipv dit open te laten. Tenslotte leek het ons beter dat de uitgewerkte aanbevelingen door het college medio 2018 naar de nieuwe raad worden gestuurd,  in plaats van naar de huidige raad voor 1 maart aanstaande, vlak voor de verkiezingen.  Het amendement werd met meerderheid van stemmen aangenomen, alleen VVD en D66 stemden tegen.