Startersleningen

Het voorstel van het college was om de starterslening te verhogen naar € 390.000,– om starters de mogelijkheid te geven een woning te kopen. Een motie van Eerlijk Alternatief om dit bedrag te verhogen naar € 435.000,– heeft het niet gehaald. De fractie van Gemeentebelangen is altijd tegen startersleningen geweest omdat wij van mening zijn dat de gemeente zich niet dient te gedragen als bank. Dit laatste werd door fractielid Sander Olsthoorn dan ook verwoord. Behalve Gemeentebelangen stemde ook de Partij van de Dieren tegen dit voorstel, dat met 28 stemmen werd aangenomen.