Vaststelling bestemmingsplan Centrum Pijnacker

Op 27 september lag het ontwerp bestemmingsplan Centrum Pijnacker voor ter besluitvorming. Van het oorspronkelijke plan is weinig meer over, hetgeen een teken aan de wand is. Zoals bekend was Gemeentebelangen van het begin af aan tegen dit plan.

Het beste zou zijn als de als Raad het hele uitgeklede plan zonder integrale visie voor het centrum van Pijnacker zou terugnemen en de tijd zou nemen dit eerst goed uit te werken in plaats van het haastwerk tot nu toe. Helaas was hier geen meerderheid voor te vinden ondanks het grote belang van een mooi, levendig en leefbaar centrum.

Zo zijn we tegen het wegbestemmen van papieren detailhandel in de aanloopstraten naar het centrum. We zijn hier alleen voorstander van als de eigenaren van de panden dat zelf ook willen, dus maatwerk. Tevens vinden wij dat de aanloopstraten juist levendig moeten zijn en een natuurlijke overgang vormen van de woonwijken naar het centrum, waar met name starters de kans krijgen om een bedrijf te kunnen beginnen door de lagere huren.

Gemeentebelangen heeft vragen gesteld over het geuite voornemen van het college om voor 27 september het contract met ABB te tekenen. zie hieronder de beantwoording:

https://pijnacker-nootdorp.notubiz.nl/document/6831421/1/ai%20Beantwoording%20vragen%20fractie%20GB%20inzake%20ontwikkeling%20Rabobanklocatie

Gemeentebelangen heeft vervolgens voorgesteld, om de raad op grond van de Gemeentewet de mogelijkheid te geven wensen en bedenkingen te kunnen uiten. Dit voorstel kreeg helaas alleen de steun van Eerlijk Alternatief, Partij voor de Dieren, Progressief PN en Trots zodat er geen meerderheid voor was. Het college en de politieke partijen die het niet nodig vonden om wensen en bedenkingen te uiten op dit contract zijn samen verantwoordelijk voor de (financiële) gevolgen hiervan voor onze gemeente. Wel kregen de politieke partijen vertrouwelijk inzage in het concept contract.

Raad buitenspel bij contract met ABB

Na de ondertekening van het nieuwe contract dekken wij als gemeente het ondernemersrisico van de projectontwikkelaar af en we staan toe dat er tot 16 meter hoogte kan worden gebouwd iets wat feitelijk alleen de projectontwikkelaar graag wil. Ook de drie grondgebonden woningen, die zouden aansluiten bij de huizen van het Emmapark, zijn sluipenderwijs van 9 naar 12 meter hoog gegaan. De financiële belangen van de projectontwikkelaar wegen zwaarder voor het college dan de belangen van de omwonenden en een gezellig centrum van Pijnacker.

Gemeentebelangen heeft altijd gepleit voor het aanhouden van de huidige bouwhoogte en oppervlakte van het rabobankgebouw voor nieuwe ontwikkelingen, dus in lijn met de bebouwing van het Emmapark.  Dat zou zorgen voor een open, licht en zonnig Raadhuisplein en een goede leefbaarheid voor de omwonenden. Helaas heeft ons eerder aangenomen amendement geen stand gehouden in de verdere besluitvorming.

In Berkel hebben ze het beter begrepen! Het centrum daar is groter, met veel kleinschalige winkels, ook in de aanloopstraten, en de hoogte is beperkt tot een winkelstrip en twee woonlagen. Waarom kan dit hier niet?

Tijdens de raadsvergadering van 27 september heeft Gemeentebelangen als enige partij tegen dit voorstel gestemd. Wel hebben wij een amendement van Eerlijk Alternatief gesteund die niet hoger wilden bouwen dan 14 meter. Dat amendement werd door een meerderheid gesteund.

Gemeentebelangen heeft tegen het gehele voorliggende besluit gestemd. De besluiten zijn in onze ogen nog niet gereed voor besluitvorming.

De buurtbewoners hebben al aangegeven ook hier niet mee akkoord te gaan en overwegen stappen hiertegen!

Uiteraard werden er nog meer onderwerpen in de raad van 27 september besproken, zoals de verordening verplaatsingssubsidie Pijnacker Centrum, die gelukkig werd verworpen, het voorontwerpbestemmingsplan Tuindershof, het ontwerp bestemmingsplan ruimte voor ruimte glastuinbouwgebied Pijnacker-west en het ontwerp bestemmingsplan Groenzoom.

Gemeentebelangen heeft nog voorgesteld agendapunt 4c. Aankoop gronden Monnikenweg te Pijnacker van de agenda te halen aangezien de bewoners een kort geding hadden aangespannen, maar helaas steunde alleen Eerlijk Alternatief dit ordevoorstel.

Voor een totaaloverzicht verwijzen wij naar de live uitzending op de gemeentesite:

https://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl/vergadering/470475/Raad%20Besluitvorming%2027-09-2018