Ontwikkeling Rabobank-locatie, de feiten op een rij

Gemeentebelangen is niet verbaasd dat de omwonenden het actiecomité “4-Hoog Nee!” hebben opgericht naar aanleiding van de besluitvorming in september 2017.
Zie artikel Telstar Online: https://www.telstar-online.nl/nieuws/actueel/88610/actie-tegen-hoogbouw-gaat-door

Het begon eind 2015 met het opstellen en ter inspraak leggen van een nota visieverkenning voor het centrumgebied van Pijnacker, waarin de uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan door het college uiteen werden gezet. Ondanks de inspraak van omwonenden heeft het college voorgesteld ten hoogste drie bouwlagen mogelijk te maken op de Rabobank-locatie. In reactie daarop heeft Gemeentebelangen het initiatief genomen voor het amendement waarmee de uitgangspunten werden aangepast en werd bepaald dat een derde bouwlaag als uitgangspunt werd geschrapt. Het amendement werd op 29 september 2016 in meerderheid aangenomen. Alleen D’66, CDA en CU-SGP stemden tegen.

Zie: https://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl/document/4385816/2

In maart 2017 zijn enkele grofmazige ontwikkelvarianten aan de raad voorgelegd in een presentatie, niet ter besluitvorming. Het college heeft gemeend slechts 1 variant nader uit te moeten werken en voor te leggen aan de inwoners. Daartegen heeft de raad geen bedenkingen gemaakt, want het ging slechts om een verkenning. Daarmee was de raad dus niet akkoord met variant 1a. In dit plan werd voorgesteld tot 5 bouwlagen te komen. De stedenbouwkundige onderbouwing, beschreven in bijlage 1, kon Gemeentebelangen niet steunen als uitgangspunt voor de ontwikkeling van de Rabobank-locatie. Gemeentebelangen heeft begrip voor het belang van ABB, maar wij vonden dat het hierboven genoemde raadsbesluit van september 2016, leidend diende te zijn voor deze ontwikkeling.

We kunnen ons goed vinden in de argumenten dat met het bebouwen van de Rabobank-locatie het Raadhuisplein mooier en levendiger moet worden! Ook de verschillende functies op deze locatie (commerciële functies en woningen) zullen zeker bijdragen aan de veelzijdigheid van het centrum van Pijnacker, maar alleen als er rekening wordt gehouden met de bestaande schaal en maat van de omliggende (woon)bebouwing, met de openheid van het plein en het woongenot en de privacy van de omwonenden aldaar. Onze fractie willen aan de zuidzijde een gastvrije natuurlijke doorloop vanaf de Stationsstraat naar het winkelplein die ook de twee daar gevestigde horecabedrijven ongemoeid laat.

We hebben zeker begrip voor de inspanningsverplichtingen die de gemeente heeft ten opzichte van ABB en we begrijpen dat met de afwijzing van variant 1a de ontwikkel- en opbrengstpotentie van ABB vermindert. Wij hebben daarom in september 2017 gevraagd om een nader ontwikkelplan in afgeslankte vorm, in lijn met het raadsbesluit van 2016 én met een gedegen financiële onderbouwing, om een weldoordacht besluit te kunnen nemen. Het amendement van Gemeentebelangen en Trots werd slechts gesteund door GroenLinks. Alle overige partijen stemden tegen.

Zie: https://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl/document/5737593/1

Een ander amendement over hetzelfde onderwerp werd aangenomen, waarmee weliswaar de rooilijnen werden hersteld, maar waarbij de hoogte ongemoeid bleef, dus variërend van 2 lagen met een kap tot 4 lagen met een extra hoogteaccent, dus feitelijk 5 lagen! Alleen Gemeentebelangen en Trots stemden tegen.

Zie amendement: https://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl/document/5737592/1

Op dinsdag 23 januari om 19.30 uur is er een informatieavond op het gemeentekantoor. Het comité heeft alle bewoners en omwonenden opgeroepen om aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst.

Wordt vervolgd.