Uitgesproken verklaring wethouder Bernard Minderhoud

Bij de Mededelingen van de raadsvergadering van donderdag 28 september jl. deelde fractievoorzitter Ina Mantjes van Gemeentebelangen mee, dat wethouder Bernard Minderhoud het bestuur en de fractie van Gemeentebelangen had laten weten zijn functie als wethouder neer te leggen. Gemeentebelangen vindt dit erg jammer, zeker nu de wethouder de afgelopen jaren als relatief jonge wethouder vernieuwend en bekwaam was, met bovendien een sociaal gezicht. Toch respecteren we zijn besluit.
Hierna kreeg wethouder Minderhoud desgevraagd het woord van de Voorzitter en sprak hij ter toelichting van zijn besluit de volgende verklaring uit:

Geachte leden van de raad, Geachte collega´s

Met veel plezier en toewijding werk ik sinds juni 2014 mee aan het mooier en leefbaarder maken van onze gemeente. Dat doe ik nadrukkelijk samen met het college van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad en natuurlijk met gedeelde verantwoordelijkheid voor goede besluitvorming voor de gemeente en haar inwoners.

Persoonlijk hanteer ik daarbij ook de regel dat ik mij in ruime zin moet kunnen vinden in het beleid en daarmee samenhangende besluiten. Zeker wanneer ik als verantwoordelijk bestuurder over dat beleid en die besluiten aan uw raad verantwoording dien af te leggen. Indien zich situaties voordoen waarbij aan die regel niet wordt voldaan – of zelfs in strijd zijn met mijn opvatting van integriteit – zijn er maar twee oplossingen; het beleid en /of besluit wordt aangepast of ik moet plaats maken.

Eerder deze week heeft zich zo’n situatie voorgedaan. Er is over een onderwerp dat mij als bestuurder zeer aan het hart gaat, maar waarover ik hier niet zal uitweiden, een besluit genomen dat naar mijn mening niet het algemeen belang noch het belang van onze gemeente en haar inwoners dient en ook niet voldoet aan mijn opvatting van integriteit.

Daarom heb ik, na zorgvuldige overweging, de raadsleden en het bestuur van Gemeentebelangen meegedeeld dat ik mijn functie als wethouder van Pijnacker Nootdorp neerleg. Graag wil ik iedereen bedanken voor een paar mooie jaren in deze prachtige functie. In het bijzonder wil ik de fantastische ambtenaren van onze gemeente bedanken. Ik vind dat wij als gemeente trots mogen zijn op deze loyale en hardwerkende mensen.

Mijn vertrek nu is wat mij betreft geen vaarwel, maar een tot ziens. Het gaat u allen goed en ik wens u in het belang van onze gemeente en haar inwoners, wijsheid toe bij de vervulling van uw taken in de maanden die u resten alvorens een nieuwe raad wordt gekozen. Ik hoop dat u zonder dat politiek partijgewin de boventoon voert, in gezamenlijkheid tot goede besluiten zult komen met de belangen van onze inwoners in gedachten.

Voorzitter, beste mensen, tot ziens!