Ontwikkeling Rabobank-locatie

Op 29 september 2016 is het amendement van Gemeentebelangen, mede ingediend door EA, PvdA, GL, PvdD, Trots en VVD aangenomen in de raad waarbij als uitgangspunt is vastgesteld dat bij de ontwikkeling van de rabobanklocatie geen extra bouwlaag zou worden toegestaan. Desondanks is door het college een stedenbouwkundige visie ontwikkeld en de daarop gebaseerde variant 1a, waarmee het bouwoppervlak is vergroot en waarbij in de nieuwbouw 4 en voor een deel zelfs 5 bouwlagen worden gerealiseerd. Het besluit hierover lag voor tijdens de raadsvergadering van donderdag 28 september jl.

Gemeentebelangen had ter voorbereiding op deze besluitvorming, in overleg met de omwonenden, een nieuw amendement opgesteld met als doel het amendement uit 2016 te volgen, met dien verstande om de bouwhoogte te beperken tot een maximale nokhoogte van 9 meter, en een maximale goothoogte 6 meter, conform de huidige jaren dertig woningen die nu naast de locatie staan. Tevens was in dit amendement opgenomen het huidige bouwvlak van de Rabobanklocatie nagenoeg niet uit te bouwen en tijdens de verdere ontwikkeling alles in nauw overleg met de omwonenden af te stemmen. Van de eerdere ondertekenaars van het amendement van 2016, hebben helaas alleen GB, Trots en GL voor gestemd, 11 stemmen van de 17 stemmen van vorig jaar. De andere partijen hebben helaas om hen moverende redenen afstand hiervan genomen.

Het eveneens over dit onderwerp ingediende amendement van de PvdA kreeg wel een meerderheid van stemmen. Dit heeft tot gevolg dat de stedenbouwkundige visie is vastgesteld, dus dat er 4 en deels zelfs 5 bouwlagen gerealiseerd kunnen worden. Wel wordt de rooilijn op de Julianalaan 3 meter teruggelegd en de rooilijn van de drie te bouwen woningen aan het Emmapark worden gelijk getrokken met die van de bestaande woningen aldaar. Echter de commerciële ruimten zullen wel conform Variant 1a enkele meters naar voren worden geplaatst het Raadhuisplein op. De motie van Eerlijk Alternatief, om e.a. in overleg te doen met de omwonenden, zal kunnen leiden tot een aantal kleine aanpassingen, maar zoals het er nu naar uit ziet zullen die aanpassingen er helaas niet toe leiden dat het aantal bouwlagen zal worden teruggebracht.

Nu de raad het uitgangspunt voor de ontwikkeling van de Rabobank-locatie heeft vastgesteld, zal de ontwerpbestemmingsplanprocedure inzake ‘Centrum Pijnacker 2018’ verder worden vervolgd.

De betreffende amendementen kunt u raadplegen via onderstaande link: