Voorontwerpbestemmingsplan Partiële herziening agrarische glastuinbouwgebieden

Het voorontwerp is opgesteld om de regels van de verschillende bestemmingsplannen om een aantal bestemmingen aan te passen.  De fractie van Gemeentebelangen is blij met de wijziging dat er niet meer zonder meer een houtstookinstallatie kan worden vergund.

De insteek is nu dat er alleen via een omgevingsvergunning kan worden vergund na afweging door het college. Onze fractie vindt het een omissie dat er geen opening is geboden om bij bepaalde aanvragen ook de raad te betrekken, bv. bij zaken met een grote maatschappelijk impact. Zo’n aanvraag zou dan via een versnelde procedure via de raad kunnen lopen, zoals in andere gemeenten ook al plaatsvindt.

Gezien de publicaties van het RIVM en de provincie Zuid-Holland zouden we als fractie graag zien dat houtstookinstallatie überhaupt niet meer mogelijk zijn in onze gemeente, die dichtbevolkt is, glastuinbouw met WKK’s heeft en ingeklemd ligt tussen de autosnelwegen, waardoor er al sprake is van een grotere blootstelling aan fijnstof dan in andere gemeenten.

In de beantwoording van de vragen staat o.a. de definitie van Houtstookinstallatie. Die vinden wij misleidend: “Door de geoptimaliseerde verbranding en uitgebreide gasrookreiniging blijven de emissies beperkt’. Wat zijn specifiek de emissies en ten opzichte waarvan zijn die beperkt?

We willen dat het beoordelingskader meer expliciet wordt. De uitvoering van de motie speelt hierbij een belangrijke rol. We zouden graag zien dat het onderzoek is afgerond voordat het voorbereidingsbesluit afloopt. Het is belangrijk om ook het Milieuplatform te betrekken en daadwerkelijke metingen te betrekken. Ook het Nationaal Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit en de provincie Zuid-Holland spelen hierbij een belangrijke rol, evenals de strengere regels inzake emissie die per 1 januari 2019 van kracht worden.

Tijdens de besluitvorming op 18 oktober jl. sprak ons raadslid Ina Mantjes namens Gemeentebelangen de volgende stemverklaring uit.

“Op 6 oktober 2018 heeft de Raad ingestemd met het Voorbereidingsbesluit om te voorkomen dat aanvragen voor bv houtstookinstallaties zouden moeten worden verleend. Het is nu zaak het bestemmingsplan voor agrarische glastuinbouwgebieden te herzien.

Wat Gemeentebelangen betreft zodanig om houtstookinstallaties in onze gemeente niet toe te staan. Het is daarom van belang om het voorliggende voorontwerp verder aan te scherpen. Daarom stemmen we niet in met de inhoud van het voorontwerp, maar stemmen we wel in met het vrijgeven van het voorontwerp! We nodigen de deskundigen, waaronder het Milieuplatform, van harte uit hun deskundige inspraakreactie te geven om het plan verder te verbeteren.

Verder zullen ook de uitkomsten van het in te stellen onafhankelijk onderzoek naar o.a. de gezondheidsrisico’s en milieueffecten van houtstookinstallaties worden meegenomen, zoals ook in de nog door de raad te bespreken en nog  vast te stellen Startnotitie Energietransitie die volgend jaar op de raadsagenda komt.”

Wordt vervolgd!