Vragen Gemeentebelangen over afplakken sponsoren kermisweek Nootdorp

Vanuit de media heeft onze fractie kennis genomen van het feit dat de hoofdsponsors van de Nootdorpse Kermisweek op de aankondigingsborden afgeplakt dienen te worden met een beroep op de APV. Onze fractie heeft hier de volgende vragen over: 1. Kunt u aangeven op basis van welk artikel in de APV het college eist dat de hoofdsponsors niet op de aankondigingsborden mogen worden vermeld? 2. Wie heeft het besluit tot afplakken genomen? 3. Kunt u aangeven of er verleden jaar ook sponsoren op de aankondigingsborden stonden? Is er verleden jaar ook geëist dat de namen van de hoofdsponsors moesten worden afgeplakt? Zo nee, wat is de reden dat er nu wel wordt gehandhaafd? 4. Is het APV sinds verleden jaar op dit specifieke punt gewijzigd? 5. Waarom is er in het contract met de externe partij, waar het college naar verwijst, geen uitzondering gemaakt voor lokale evenementen, omdat deze evenementen belangrijk zijn voor de sociale binding binnen de gemeente? En omdat het reclame maken door de hoofdsponsors ten goede komt aan dit maatschappelijke doel? 6. Realiseert het college zich dat dit evenement, dat de saamhorigheid en spankracht binnen Nootdorp vergroot, alleen georganiseerd kan worden via sponsors, aangezien er geen subsidie wordt gegeven door de gemeente? 7. Is het college het met ons eens dat (hoofd)sponsors nodig zijn om soortgelijke sociaal maatschappelijk belangrijke evenementen binnen onze gemeente te kunnen organiseren? 8. Realiseert het college zich dat het verbieden van het vermelden van de hoofdsponsors er mogelijk toe zal kunnen leiden dat sponsors afhaken, waardoor dit jaarlijkse traditionele evenement niet meer kan worden georganiseerd? 9. Waarom wordt de mogelijkheid tot het maken van gratis reclame beperkt tot maximaal 20 0-display’s? 10. Welke mogelijkheden ziet het college om deze neerwaartse lijn te kunnen doorbreken om sponsors te kunnen blijven aantrekken en de traditionele Nootdorpse Kermisweek te kunnen blijven organiseren?