Vragen Gemeentebelangen over onderzoek nieuwe windenergielocatie

In de besluitvormende vergadering van 20 februari 2014 heeft de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, bij de besluitvorming over het agendapunt ruimtelijke structuurvisie Ruimte maken, Ruimte laten en bijbehorend planMER, unaniem het amendement aangenomen van CDA, D66, VVD en GBPN, om alle eerder genoemde locaties van windturbines met een capaciteit van 1 MW (hoogte 60 meter en meer) binnen Pijnacker-Nootdorp te laten vervallen.

Afgelopen week werd de fractie van Gemeentebelangen, een van de indieners van bovengenoemd amendement, zeer onaangenaam verrast door de publicatie op de website van de provincie Zuid Holland waar wordt vermeld dat onderzoek wordt gedaan naar nieuwe windenergielocaties in Delft, Pijnacker-Nootdorp en Westland:

“3 nieuwe locaties: Delft, Pijnacker-Nootdorp en Westland. Er zijn tevens drie nieuwe locaties aangedragen door initiatiefnemers tijdens het proces van de besluitvorming rond de VRM in 2014. Deze locaties zijn toen niet opgenomen omdat er meer onderzoek nodig was. Het gaat om de 3 locaties: A12, Balij (gemeente Pijnacker-Nootdorp); Technopolis (gemeente Delft) en ABC Westland (gemeente Westland). Deze locaties worden tevens in het komende planMER onderzocht.”

Dit roept bij Gemeentebelangen de volgende vragen op:

1. Hoe kijkt het college aan tegen deze publicatie en onderzoeken?

2. Wat is de mening van het College hierover, mede in het licht van de eerder ingenomen standpunt van de gemeenteraad?

3. Wie zijn die initiatiefnemers die tijdens het proces van de besluitvorming rond de VRM in juni/juli 2014 de locatie A12 Balij hebben aangedragen?

De opzet van het milieuonderzoek, de te onderzoeken alternatieve en nieuwe locaties en het voornemen om windlocaties vast te gaan leggen in een gedeeltelijk (partiële) herziende VRM, staan beschreven in het Startdocument PlanMER. Na behandeling in Provinciale Staten zal het startdocument 6 weken ter inzage gelegd worden en kan iedereen inspreken en zienswijzen kenbaar maken. Dit is naar verwachting in oktober – november 2015.

4. Hoe is het College voornemens te reageren op deze plannen aangaande de locatie Balij A12?

De fractie van Gemeentebelangen kijkt met belangstelling uit naar de beantwoording van bovenstaande vragen door het College en blijft het onderzoek van de provincie Zuid-Holland nauwlettend in de gaten houden.