Vragen voor het college inzake vergunningsverlening biomassacentrale nabij woonwijken Pijnacker

Naar aanleiding van de publicatie in de Telstar  over een biomassacentrale bij Ackerwoude en Klapwijk, heeft de fractie van Gemeentebelangen de volgende schriftelijke vragen ter beantwoording door het college ingediend. Zie artikel Telstar: https://www.telstar-online.nl/nieuws/actueel/89882/protest-tegen-enorme-biomassacentrale-bij-ackerswoude-en-klapwijk

 

 1. Wat waren de overwegingen van het college om op 1 maart jl. een vergunning te verlenen voor het bouwen van een bedrijfsgebouw voor houtstookoven (Dossiernummer O17-0675) aan de Molenlaan 22 te Pijnacker?
 2. Waarom vond het college het niet nodig om zo’n ingrijpende vergunningverlening in de raad te bespreken?
 3. Is het college op de hoogte van het feit dat er twee woonwijken vlakbij deze biomassacentrale liggen, te weten Ackerswoude en Klapwijk?
 4. Is het college op de hoogte van de negatieve gevolgen van de uitstoot van zo’n biomassacentrale dat zorgt voor flinke toename van fijnstof, roet en andere luchtverontreiniging, om nog maar niet te spreken over de stankoverlast in de omgeving?
 5. Is het college op de hoogte van eventuele gezondheidsschade voor omwonenden?
 6. Op welke wijze heeft het college rekening gehouden met deze omstandigheden bij de beoordeling van de aanvraag?
 7. Heeft het college ook overwogen dat dit een negatieve invloed zal hebben op de verkoop van woningen?
 8. Hoe verhoudt dit zich tot het duurzaamheidsstreven van de gemeente en het verbeteren van de luchtkwaliteit?
 9. Op welke wijze is er rekening gehouden met de negatieve gevolgen voor de Groenzoom?
 10. Hoe verhoudt deze vergunningverlening zich tot het vigerende bestemmingsplan?
 11. Is er een millieu effect rapportage waaruit blijkt dat een dergelijke centrale op de gekozen locatie mag worden gebouwd?
 12. Is er informatie bekend over het type biomassa dat gestookt zal gaan worden, nu het type biomassa grote effecten heeft op de te verwachten uitstoot en stank overlast?
 13. Hoe zal er voldaan worden aan wettelijke eisen voor het te stoken type biomassa?
 14. Is er aanvullend onderzoek gedaan naar windrichtingen en uitstoot van fijnstof en andere stoffen en wat de verwachte neerslag op bewoonde gebieden is?
 15. Waarom is de vergunningaanvraag en- verlening in de bekendmakingen zo vaag geformuleerd, waardoor er geen goede inschatting te maken is van het te realiseren doel, terwijl ‘biomassa’ het primaire doel is?
 16. Is er een onderzoek gedaan naar de te verwachten millieuwinst en is er inzicht in de oorsprong van de te verstoken biomassa?
 17. Wat zijn de kosten en subsidies die de gemeente moet bijdragen om deze biomassa centrale rendabel te exploiteren en is dit afgewogen tegen de negatieve impact op huizenmarkt enz? Zijn deze kosten inzichtelijk?
 18. Op welke wijze en wanneer heeft het college dan wel de aanvrager van de omgevingsvergunning omwonenden en andere belanghebbenden over deze plannen geïnformeerd en betrokken?