Wijziging gemeenschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex 2018

In de raadsvergaderingen van januari 2018 is de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Avalex aan de orde geweest. Op donderdag 25 januari 2018 was de besluitvormende raadsvergadering.

In het collegevoorstel werd de raad om toestemming gevraagd de gewijzigde tekst voor de collegeregeling Gemeenschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex 2018 vast te stellen en te besluiten tot uittreding van de gemeenteraad als deelnemer van de Gemeenschappelijke regeling.

Het college is van mening dat, nu er al langere tijd wordt samengewerkt met de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Rijswijk en Wassenaar op het gebied van de afvalinzameling, het voorgenomen besluit tot wijziging van de GR Avalex niet in strijd is met het algemeen belang.

Het is de bedoeling dat de GR na de voorgestelde reparatie weer voldoet aan de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en er sprake is van een heldere scheiding van rollen tussen colleges en raden. Door deze wijziging komt er een duidelijke scheiding tussen opdrachtgever- en eigenaarschap. De verwachting van het college is dat de ‘bestuurlijke drukte’ door de omzetting in een bedrijfsvoeringsorganisatie, afneemt.

De fractie van Gemeentebelangen vindt het jammer dat er zoveel tijd en moeite wordt gestoken in het opzetten van een bedrijfsvoeringsorganisatie. Deze tussenstap is om het opnieuw te proberen en problemen weer vooruit te schuiven. Gemiste kans om nu in te grijpen. Onderzoek op onderzoek. Er ligt een onderzoek uit 2014 waarin de gemeentes de beste optie wordt aangeboden. Nu 4 jaar verder gaan we weer onderzoeken…

Natuurlijk vinden wij dat de gemeente aan de Wet moet voldoen maar de gekozen vorm ondersteunen wij niet. Er zijn straks 6 wethouders die gaan over eigenaarschap en 6 wethouders die gaan over de uitvoering. Dus 2 wethouders per aangesloten gemeente met andere verantwoordelijkheden. Dat kan snel tot conflicten leiden, ook in de colleges van de aangesloten gemeenten. Onze sturingsmogelijkheden als raad worden nog minder. Wat Gemeentebelangen betreft hadden we gelijk de stap gemaakt tot het afbouwen van de Gemeenschappelijke Regeling Avalex in plaats van deze tussenoplossing. Weg uit deze bodemloze put en op weg naar een overheids nv of verkoop aan een marktpartij. De besluitvorming wees helaas anders uit..