Zienswijze Regionaal Risicoprofiel en Regionaal Beleidsplan Rampenbestrijding en Crisisbeheersing 2019-2022

Tijdens de oktobercyclus stond als agendapunt ook genoteerd de Zienswijze Regionaal Risicoprofiel 2019-2022 en Beleidsplan Rampenbestrijding en Crisisbeheersing van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH). De raad werd gevraagd een besluit te nemen over de inhoud van de concept zienswijze die door het college was opgesteld als reactie op bovengenoemde documenten.

De fractie van Gemeentebelangen heeft met instemming kennis genomen van de activiteiten die worden genoemd op het gebied van zelfredzaamheid. Wij hebben hier vaak voor gepleit en vinden het een goede zaak dat hier nu de nodige aandacht aan wordt besteed. Wel willen wij pleiten voor regelmatige oefeningen op dit gebied binnen onze gemeente.Tijdens de beeldvormende vergadering was het goed om te vernemen dat onze hulpdiensten zelf goed op calamiteiten zijn voorbereid.

Ook hebben wij tijdens de beeldvormende vergadering vernomen dat het nationale noodnet voor telefonie achterhaald is en niet meer wordt gebruikt. Volgens de regionale brandweer zou er nu een beroep worden gedaan op de mobiele telefonie. De fractie van Gemeentebelangen heeft hier zorgen over. Mobiele telefonie valt bij een stroomstoring uit en zeker bij een langdurige stroomstoring kan hier geen gebruik meer van worden gemaakt. Wij zouden graag in de brief met de zienswijze aan de VRH opgenomen willen zien dat er een onderzoek dient plaats te vinden van welke communicatiemiddelen er gebruik kan worden gemaakt als ook de mobiele telefonie uitvalt. Het is uiteraard geen regionaal probleem maar een landelijk probleem.

Over onze vragen in de beeldvormende vergadering over de kernreactor in Delft werd wat al te gemakkelijk over gedaan. Het betreft hier een onderzoeksreactor die gekwalificeerd als een A object. In 2016 is de kernreactor in Delft zelfs in de publiciteit geweest omdat er zorgen waren over de beveiliging. Omdat deze reactor dicht bij onze gemeente staat willen wij benadrukken dat een goede risicocommunicatie hier op zijn plaats is. Onze inwoners moeten op de hoogte zijn wat zij moeten doen bij een calamiteit rond dit object. Graag vraagt de fractie van Gemeentebelangen hier meer aandacht voor.

Voor wat betreft de helihaven in Ypenburg zouden wij de risico’s op het gebied van eventuele luchtvaartincidenten meer in kaart gebracht willen zien. De helihaven ligt dicht bij Nootdorp en de inwoners hebben of krijgen hier last van. Hoewel er rond deze helihaven nog allerlei procedures lopen hebben de inwoners van onze gemeente er recht op om te weten wat zij kunnen verwachten bij een luchtvaartincident. In het regionaal risicoprofiel staat niet voor niets vermeld dat op grond van de kengetallen luchtvaartincidenten binnen de regio Haaglanden niet kunnen worden uitgesloten.

De passage over extreem weer in de zienswijze aan de Veiligheidsregio kan naar onze mening worden ingekort.

Voor de besluitvormende vergadering op 18 oktober jl. had Gemeentebelangen een amendement in voorbereiding dat zich met name richtte op de uitval van mobiele telefonie. Toen bleek dat de fractie van Eerlijk Alternatief een amendement had voorbereid dat meer aandacht en prioriteit vroeg voor de uitval van telecom en telefonie, heeft Gemeentebelangen daarom haar amendement niet ingediend om het amendement van EA mede in te dienen. Na een schorsing en een aanpassing op verzoek van het CDA, werd het amendement aangenomen.

De zienswijze is conform de aangenomen amendementen aangenomen. Het amendement van Gemeentebelangen om het item over klimaatverandering in te korten is niet aangenomen.

Klik op de link voor het artikel hierover in de Telstar:

https://www.telstar-online.nl/nieuws/actueel/93715/gemeentebelangen-wil-onder-andere-aandacht-voor-risico-s-kernreactor-delft?redir