Geen steun voor amendement Gemeentebelangen tegen “blauwe molens” Kruithuisweg/ Laan van Ruyven.

In de besluitvormende raadsvergadering van 17 april 2019 stond het bestemmingsplan Reconstructie Kruithuisweg/ Laan van Ruyven op de agenda. De huidige wegindeling moet worden aangepast en om de verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming te bevorderen. In het plan staan ook maatregelen om de N470 te verduurzamen door maatregelen te nemen op het gebied van energiebesparing en energieopwekking, waaronder het plaatsen van zgn. ‘blauwe molens’. De fractie van Gemeentebelangen vond het prematuur om het besluit te nemen over het wel of niet plaatsen van de zgn.’ blauwe molens’, omdat de raad niet op de hoogte is gesteld van de relevante feiten. Op eerdere vragen van Gemeentebelangen, tijdens de raadsbehandeling in september 2017, over de energie opbrengst en de eventuele nadelen voor de omwonenden, heeft de wethouder destijds geantwoord dat er op dat moment een aanbesteding liep en dat de aannemers moesten aangeven of er mogelijkheden waren om de kleine windturbines te realiseren en wat de energetische winst daarvan zou zijn en de eventuele effecten op de omgeving. Het zou de bedoeling zijn dat deze gegevens voor de vaststelling van het bestemmingsplan bekend zouden zijn. De beloofde informatie van de leverancier over de technische eigenschappen en de performance ontbraken echter. Op 5 maart jl. is er een informatieavond gehouden, waar door bewoners kritische vragen zijn gesteld aan de gemeente en de provincie Zuid-Holland (PZH). Er is door de bewoners gevraagd om een afdoende follow up omdat de op die avond verstrekte informatie niet compleet was. Door de vertegenwoordiger van de PZH is toegezegd dat er spoedig een verslag inclusief afspraken zouden komen. Dat verslag en de follow-up was er tijdens de besluitvorming nog niet. De bewoners hebben hun zorgen geuit over de beeldkwaliteit effecten en de mogelijke geluidshinder, gezien de situering dicht bij woningen. Ook is er twijfel over het nut van de pilot want deze windturbines leveren zeer weinig energie en zijn niet rendabel. Het is niet bekend wat de eventuele ecologische effecten zijn. ‘De gevolgde procedure gaat rechtstreeks tegen het hoofdlijnenakkoord in, waarin we participatie van de inwoners hoog in het vaandel hebben’, aldus fractievoorzitter Ina Mantjes van Gemeentebelangen. ‘Een duidelijk en afgesproken pilotplan ontbreekt. Er is geen beschrijving van de doelen (energie, hinder, kosten/baten), de opbrengst- en geluidsmetingen en belevingsonderzoek en openbare rapportage-, evaluatie- en vervolgconsequenties’. Het door de fractie van Gemeentebelangen ingediende amendement om de zogenaamde “blauwe molens” uit het bestemmingsplan te halen, kon niet op de steun van de andere partijen in de raad rekenen, zodat het werd verworpen.