Bestemmingsplan Gildehof

In de raadcyclus van december 2018 stond opnieuw het bestemmingsplan Gildehof op de agenda.

Al tijdens de raadsvergadering van 19 april jl. bleek alleen Gemeentebelangen bezwaar te hebben tegen het ontwerpbestemmingsplan, omdat het ontwerp flink afweek van het voorontwerp. Het is niet gebruikelijk dat zulke grote wijzigingen in een lopende procedure worden doorgevoerd, zeker niet zonder eventuele adspirant kopers en omwonenden in een vroeg stadium te betrekken.

Waar het onze fractie om gaat, is dat wanneer zoals op 26 oktober 2017, een plangebied wordt aangewezen als categorie van gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist, er geen wijzigingen  meer mogen worden toegepast, zonder dat de raad hierover kan beslissen. Immers, de raad heeft het vertrouwen aan het college en de ontwikkelaar gegeven om alvast aan de slag te gaan op basis van het voorontwerp. Als dan opeens blijkt dat er grote wijzigingen worden doorgevoerd, terwijl er al gebouwd wordt, en er al woningen zijn verkocht op basis van het voorontwerp, vindt onze fractie dat niet behoorlijk.

Het zou ons ervan kunnen weerhouden om in de toekomst in te stemmen met een aanwijzing dat voor een bepaald plangebied een verklaring van geen bedenkingen niet vereist is, om te voorkomen wat bij Gildehof nu wel is gebeurd. Denk je een mooie woning te hebben gekocht naast een villa met grote tuin, krijg je opeens een appartementsgebouw naast je nieuwe huis.

Inmiddels zijn er nog wel enkele wijzigingen aangebracht waar de betrokkenen mee kunnen leven en dat is op zich positief, maar dat doet niets af aan het feit dat grote wijzigingen niet zonder meer kunnen worden doorgevoerd zonder nadere afstemming. Gemeentebelangen zal hier alert op blijven!

In de laatste vergadering van 2018, op 20 december, is het aangepaste bestemmingsplan unaniem door de raad vastgesteld.