Schriftelijke vragen over Laarzenpad Ackerswoude

De fracties van EA en GB zijn onlangs benaderd door omwonenden van het pad tussen de Holenduiflande en Monnikenweg. Het pad wordt veel gebruikt als wandelverbinding tussen Klapwijk en Ackerswoude en bestaat
uit een verhard én een onverhard deel. Tot grote verbazing kregen omwonenden van dit pad op of rond 12 oktober jl. een brief in de bus met een tweetal mededelingen.
Ten eerste geeft de gemeente aan dat er voornemens zijn het betreffende pad te laten verwilderen en er opstaphekjes (van pakweg 30cm hoog) te willen plaatsen om de kennelijke overlast van fietsers tegen te gaan.
Van enig overlast is de omwonenden niets van bekend, noch van wandelaars, noch van fietsers. Eerder bij een inloopavond van Ackerswoude waren er veel klachten over de begaanbaarheid van het pad, waarop over een aantal meters vanaf de Monnikenweg wat houtsnippers zijn gestrooid. De houtsnippers zijn ondertussen verdwenen en het wandelpad is veranderd in een modderpad. Ondanks dat er een voetgangersbord staat is er het laatste jaar niks meer aan onderhoud gedaan. Door het gebrek aan onderhoud ligt het pad er nu enigszins
verloederd bij. Omwonenden en wandelaars maken graag gebruik van het pad en willen dit pad dan ook behouden in de huidige vorm, met dien verstande dat het enig onderhoud vereist.
Het tweede punt betreft het calamiteiten pad, dat onderdeel uitmaakt van het betreffende wandelpad en aansluit op het onverharde wandelpad. De gemeente is voornemens om de grastegels in het middenstuk van
het pad te laten verwijderen.
Vragen
1. Hoe is het plan van de gemeente tot stand gekomen?
2. Welke factoren zijn van doorslaggevende betekenis om tot de betreffende voornemens te komen?
3. Heeft de gemeente in lijn met de Omgevingswet en het Hoofdlijnenakkoord invulling gegeven aan de burgerparticipatie om te beproeven wat de bewoners het meest wenselijk vinden wat betreft de functie van dit pad? Zo, nee wat is hiervan de reden? Zo, ja, wat is hiervan de uitkomst?
4. Is de gemeente zich er van bewust dat het plaatsen van opstaphekjes een grote groep mensen wordt buitengesloten, denk hierbij aan oudere, minder validen en mensen met jonge kinderen (kinderwagens)?
Zo ja, waarom is hier dan toch voor gekozen?
5. Heeft de gemeente andere alternatieven onderzocht die gebruikers vriendelijker zijn. Zo ja, wat is daarvan de uitkomst? Zo nee, waarom niet?
6. Waarom is de gemeente voornemens om de grastegels die pas enkele jaren geleden met gemeenschapsgeld is aangelegd, uit de calamiteiten route te gaan halen net nu de begroeiing gaat aanslaan?
7. Wat voor gevolgen heeft het verwijderen van de grastegels (verhard deel van het pad) voor de kwaliteit en begaanbaarheid van de calamiteiten route?
8. Wat is de reden om deze verbinding tussen de twee woonwijken feitelijk af te gaan sluiten met alle gevolgen van dien?
9. Waarom heeft de gemeente op dit calamiteiten pad 2 paaltjes geplaatst? Wat voor gevolgen heeft dat voor de veiligheid? In hoeverre blijft de doorgaande route voor hulpdiensten gewaarborgd?
10. In hoeverre is de gemeente bereid met een open mind met de bewoners in overleg te treden om samen te komen tot een gewenste inrichting en gebruik van dit laarzenpad.
11. In hoeverre onderschrijft de gemeente het belang van dergelijke wandelpaden binnen onze gemeente in relatieve druk bebouwde wijken?