Verkiezingskoorts steekt de kop op!

De verkiezingskoorts heeft inmiddels de kop opgestoken en dat is duidelijk te merken. Vorige week lag wethouder Minderhoud van Gemeentebelangen onder vuur bij een aantal partijen waardoor hij uiteindelijk gedwongen werd de portefeuille sport over te dragen aan een andere wethouder. Deze week vielen dezelfde partijen de lokale wethouder opnieuw aan. Was daar reden toe? Nee, eigenlijk niet. Er lagen goede voorstellen over zowel het verlagen van de Wmo-bijdrage als het aanpakken van het tekort bij de bijstand. Het leek meer te gaan over politiek gewin in het zicht van de gemeenteraadsverkiezingen dan om het daadwerkelijk dienen van onze inwoners. Gemeentebelangen doet daar, als grootste lokale partij, niet aan mee!

De politieke partijen hebben speciaal in 2014 een raadsbreed akkoord afgesloten om dit soort ongewenste situaties te voorkomen. Blijkbaar is het toch moeilijk om de oude politiek vaarwel te zeggen. Deze keiharde beschadigingsacties zijn niet in het belang van een goed bestuur en bovendien wordt het vertrouwen in de gemeentepolitiek hierdoor geschaad. Deze partijen maken zich waarschijnlijk zorgen over de opkomst van lokale partijen met het oog op de verkiezingen op 21 maart 2018. Want waarom zou je anders een wethouder, afgevaardigd door een lokale partij, onder vuur nemen die met veel ambitie en inzet namens de gehele raad zijn werk doet voor de inwoners van Pijnacker-Nootdorp?
We hebben inmiddels twee raadsvergaderingen meegemaakt, waar de soap zich voor ieders ogen afspeelde.

Nota Sport en Bewegen
Het opstellen van de nota Sport en Bewegen geeft de nodige obstakels, omdat er samen met verschillende partijen (vertegenwoordiging vanuit de zorg, wmo, jeugd, onderwijs en sport), met elk hun eigen belangen, moet worden onderhandeld én verbinding moet wordt gezocht tussen de wereld van sport en welzijn. Hoe kunnen sportverenigingen worden toegerust op het feit dat er steeds meer kinderen dagenlang alleen op de verenigingen rondlopen zonder hun ouders? Hoe houden we de jeugd van de straat en hoe kunnen ouderen (meer) in beweging en uit een isolement komen? Allemaal prachtige doelen die de raad aan het college heeft meegegeven bij het opstellen van de nieuwe sportnota.

Praten over wat sport en gemeente voor elkaar kunnen betekenen is voor wethouders door de jaren heen altijd een behoorlijke uitdaging geweest. En nu des te meer. Op 28 augustus waren alle partijen, inclusief het Sportplatform én de vertegenwoordigers van de Sportraad, het mondeling eens met de concept tekst van de sportnota. Er moesten nog wat zinnen worden aangepast. Deze waren op 5 september klaar en al snel volgde de goedkeuring van de gesprekspartners. Daarom wilde wethouder Minderhoud de concept sportnota aanvankelijk bespreken in het college van 12 september, om deze daarna zo snel mogelijk voor te leggen aan de gemeenteraad. Tot er plots, op 11 september, een totaal onverwachte en harde brief van de Sportraad kwam, waarbij ze de concept sportnota afwezen en deze kwalificeerde als een ‘nota zonder ambitie’ en ‘zonder de noodzakelijke investeringen’. Dat is op zich al vreemd, omdat de wethouder nog deze maand gesprekken had gepland met de verenigingen over die benodigde investeringen. De Sportraad stelde vervolgens ‘met de politieke partijen om de tafel te willen gaan om samen met hen een concrete nota te schrijven’. Hiermee schuift de Sportraad alle resultaten van de samenwerkende partijen, inclusief college van B&W en het ambtelijk apparaat terzijde. Gemeentebelangen vindt dit op zijn zachtst gezegd heel bijzonder omdat er zoals al aangegeven meerdere partijen belangen hebben, en niet alleen de Sportraad!

De fractie van Gemeentebelangen vindt het dan ook niet vreemd dat het college van B&W een eveneens harde reactie teruggaf op deze brief. Het doet recht aan de andere partijen die hard hadden gewerkt aan het resultaat. Deze brief van het college eindigde, zoals het hoort, met een uitnodiging aan de Sportraad om samen met het college van B&W in gesprek te gaan om uit de ontstane impasse te komen.

Voor een aantal politieke partijen was dit wonderwel aanleiding om een spoeddebat aan te vragen. GroenLinks diende dit verzoek in. Wethouder Minderhoud schetste de verbazing van het college en de andere partijen en gaf aan vertrouwen te hebben om samen met de partijen tot een goede afronding te komen. ‘Dat vonden sommige politieke partijen, zonder nadere onderbouwing, te ‘lichtvaardig’. Maar had de wethouder dan moeten zeggen, dat hij het niet meer zag zitten? Natuurlijk knettert het wel eens in de onderhandelingen, maar dat klaart vaak ook weer de lucht om daarna weer met elkaar in gesprek te gaan‘ aldus Ina Mantjes, fractievoorzitter van Gemeentebelangen. Uit de gestelde vragen van raadsleden bleek dat veel politieke partijen de brief van de Sportraad minder vervelend vonden dan de reactie van het college. Dat kan de fractie van Gemeentebelangen niet plaatsen.
‘Wat zegt dat over de verhouding en de contacten tussen de politieke partijen en de Sportraad, ook ten opzichte van de andere betrokken partijen? Waarom zou het college niet stellig mogen reageren als haar ambtenaren en zijzelf op deze manier worden weggezet? En dan ook nog alle andere betrokken partijen worden buitengesloten? Waarom heeft de Sportraad het college zelf niet verzocht om een gesprek om uit de impasse te komen? Dit zijn allemaal vragen die Ina Mantjes naar voren brengt.

Na een schorsing door de VVD vond de meerderheid van de raad dat de raad moest ingrijpen. Zonder dat de inhoud van de concept sportnota bekend was voor de gemeenteraad, werd door alle politieke partijen, behalve Gemeentebelangen, besloten om een motie in te dienen om de portefeuille sport over te dragen aan een andere wethouder. Het leek vooraf al beklonken. En wat lost het op? Niets. De andere wethouder zit in datzelfde college. Hoe kan de meerderheid van de raad zo‘n besluit nemen, zeker nu het Sportplatform positief was over de sportnota. Het is beschamend en in niemands belang’, aldus Ina Mantjes. Jammer dat het college niet vast hield aan de duidelijke brief en akkoord ging met de portefeuillewissel. Dit maakt geen sterke indruk in het kader van collegiaal bestuur! ‘Overigens wensen we Bob van der Deijl, de nieuwe wethouder voor sport veel succes met het afronden van het traject met de sportraad en de andere partijen. Dat is in het belang van alle betrokken inwoners van onze gemeente!

Eigen bijdrage WMO
In november 2016 nam de raad een amendement aan om de bijdrage aan de WMO te verlagen. Toen wethouder Minderhoud dit amendement ging uitwerken bleek dat met name de hogere inkomens hiervan zouden gaan profiteren. Dit leek niet de bedoeling van het amendement. De wethouder heeft in een eerdere presentatie aan raadsleden een nader onderzoek hiernaar al aangekondigd. Naar aanleiding van het onderzoek zijn er door de wethouder 4 scenario’s voorgesteld, waaronder scenario 0 die de huidige situatie zou voortzetten. Zowel het college als de WMO-Raad en de Adviesraad Werk en Inkomen, gaven uiteindelijk de voorkeur aan scenario 3. Hiermee worden immers de meeste inwoners geholpen.
Tijdens de raadsvergadering van 20 september jl. was een aantal partijen zeer verbolgen hoe de wethouder het in zijn hoofd had gehaald om, zonder de raad te vragen, het onderzoek te laten uitvoeren, terwijl dit eerder al was aangekondigd! Volgens Gemeentebelangen is besturen niet alleen beleidsmaatregelen uitvoeren, maar ook zelf blijven nadenken. Dus wat is er mis met het voorleggen van keuzes, gebaseerd op gedegen onderzoek, juist om te bekijken hoe we de meest kwetsbare inwoners het beste kunnen helpen?

Bij de plannen voor de ontwikkeling van de Rabobank-locatie had Gemeentebelangen die keuzemogelijkheid juist heel graag gehad. Maar hier legt wethouder Van Staalduine de raad maar 1 scenario voor. Een scenario waarbij het nieuwe gebouw op sommige plekken 5 bouwlagen krijgt. Hij legt daarmee juist een eerder amendement van de raad naast zich neer. Met dit amendement besliste de raad om geen extra bouwlagen toe te voegen aan het Rabobankgebouw! Het gaat nota bene om ons centrale dorpsplein in Pijnacker! Bebouwing zetten we voor lange tijd neer. Waarom worden hier dan juist niet meerdere scenario’s met financiële onderbouwing voorgelegd? Wij vinden het dan ook niet te begrijpen dat nu de meeste partijen hierin wel lijken mee te gaan. Nemen zij de belangen van de betrokken inwoners wel serieus? Dezelfde partijen die er bij de WMO heel rigide in zitten, leggen het amendement inzake de Rabobank-locatie doodleuk naast zich neer. Begrijpt u het nog? De fractie van Gemeentebelangen raakt het bestuurlijke spoor hier compleet bijster, maar zal desondanks, hopelijk gesteund door meerdere partijen, opnieuw een amendement hierover indienen bij de besluitvorming olgende week donderdagavond.

En dan het laatste dossier. Er is een tekort van 954.152 euro op het participatie budget. Dit tekort is grotendeels ontstaan door de hoge instroom van statushouders in de bijstand. De gemeente kan op grond hiervan een beroep doen op de vangnetuitkering 2017 van het rijk. Deze zou maximaal 412.683 euro kunnen bedragen, waardoor het eigen risico voor de gemeente wordt teruggebracht tot 541.469 euro.
Dit voorstel gaat er om een aanvraag voor te bereiden voor die vangnetuitkering. Hoewel de aanvraag pas medio 2018 moeten worden ingediend, moeten de voorbereidingen nu al starten, omdat de raad met de analyse en de maatregelen om de tekorten terug te dringen moet instemmen. Het rapport is opgesteld door een adviesbureau, die voor meerdere gemeenten zo’n rapport opstelt. Het voldoet aan de eisen die het Rijk hieraan stelt. Maar alle maatregelen en initiatieven, die in het voorstel zijn benoemd, bleken opeens voor een aantal partijen niet genoeg. Alsof de wethouder ijzer met handen kan breken! Negen van de tien gemeenten worstelen met deze problematiek en in plaats van de wethouder hierin bij te staan, waren de partijen ongehoord kritisch en gingen al dan niet bewust voorbij aan het specifieke doel van dit voorstel.

Ten slotte
We hopen van harte dat dit niet een voorbode is van meer van dit soort vechtgedrag binnen deze raad. Met nog een half jaar te gaan tot de verkiezingen wil Gemeentebelangen met open vizier met de andere partijen de verkiezingsstrijd aan gaan. Zonder politieke spelletjes maar met het belang van onze inwoners voorop. Wij zijn in ieder geval meer dan ooit gemotiveerd om als lokale partij het verschil te blijven maken en verder te werken aan een open bestuurscultuur in onze gemeente.

Onze wethouder, Bernard Minderhoud, is de jongste wethouder van dit college en hij staat voor een nieuwe en open aanpak. Samen met zijn ambtenaren, en met resultaat! Zo blijft bijvoorbeeld zwembad de Viergang open voor onze inwoners ondanks alle bezuinigingen, en is er een fantastisch netwerk gebouwd rondom het Werkgevers Servicepunt Zuid-Holland Centraal, dat bedrijven en werkzoekenden met elkaar verbindt. Gemeentebelangen staat vierkant achter haar wethouder!

We staan voor een open en transparant gemeentebestuur, zonder achterkamertjespolitiek, want het gaat ten slotte om de belangen onze prachtige gemeente! Wat Gemeentebelangen betreft gaan we met elkaar door op de ingeslagen weg en gaan we die open bestuurscultuur verder vorm geven. Met inspraak en invloed voor iedereen, want alleen dan komen we tot de beste resultaten. Gemeentebelangen kijkt vol vertrouwen uit naar de verkiezingen.
De kiezers zullen zich uitspreken op woensdag 21 maart 2018!