Afplakken sponsoren op reclameborden

In het zomerreces hoorden wij tot onze schrik dat de gemeente organisatoren van de Nootdorpse Kermisweek had gemaand de namen van de lokale sponsoren af te plakken op reclameborden. Als reden hiervoor gaf de gemeente aan dat het vermelden van die namen in strijd zou zijn met de Beleidsnota voorwerpen in de openbare ruimte PN 2018-2022. Later kregen de organisatoren van de Pijnackerse Wielerronde hetzelfde bericht. De fractie van Gemeentebelangen heeft hierover schriftelijke vragen gesteld, evenals de fractie van de VVD. De antwoorden op deze vragen hebben geleid tot het verzoek om het onderwerp te bespreken. Gemeentebelangen vindt dat sociaal culturele evenementen het hart vormen van onze dorpen. Deze vergroten de samenhang en saamhorigheid onder onze inwoners. Wij zijn er trots op dat lokale ondernemers bereid zijn deze evenementen te sponsoren. Sterker nog: zonder deze sponsoring zouden deze evenementen niet kunnen voort bestaan. Tot en met 2018 was het goed gebruik dat de namen van deze lokale sponsoren op aankondigingsborden bij evenementen werden vermeld. Juist daarom is het opmerkelijk dat dit nu ineens, in 2019, niet meer mag. Als reden geeft het college op dat het vermelden van sponsoren niet mag volgens de nieuwe beleidsnota uit 2018 en ook niet volgens het contract met de reclame exploitant voor buitenreclame. Los van de juridische kant van deze zaak, vindt onze fractie het geen goede zaak dat het college beleidsregels opstelt om aan te sluiten bij een contract met een exploitant. Het college zou hierbij een participatietraject moet volgen en overleg moet voeren met de betrokkenen en de raad. Immers, het voortbestaan van deze evenementen, die de saamhorigheid en de spankracht binnen de gemeente vergroten, is afhankelijk van sponsoring door de lokale ondernemers. En die evenementen, die willen we toch allemaal behouden? We hopen op een toezegging van het college om nader te gaan onderzoeken of er mogelijkheden zijn via aanpassing contract, apv of beleidsnota om dit voor 2020 alvast beter te gaan regelen, in het belang van ons dorp! Wij wijzen het college er nog op dat er meer gemeenten zijn die een contract hebben met deze exploitant en die een dergelijke beperking voor sponsoren niet hebben. Tijdens de raadsvergadering van 26 september heeft de burgemeester toezegd met partijen in gesprek te gaan en te bekijken of de regeling moet worden aangepast.