Algemene beschouwingen 2-11-2023

Inbreng Fractievoorzitter Bernard Minderhoud.

Voorzitter, mede raadsleden, bezoekers hier in de raad en inwoners thuis.

Voor ons ligt de begroting 2024.

Een lijvig document waar vele fracties vele vragen over hebben kunnen stellen. Vragen die soms in een detailniveau zijn terug te voeren waarvan je kan denken: “Doen wij als raad nog wel het goede?” Omgekeerd kan je je ook afvragen of er vanuit het college niet tot in een te verre mate in detail door wordt gegaan en maak je het daardoor een vicieuze cirkel.

Zoals wij hebben aangegeven bij de start van dit college is het aantal van vijf wethouders echt te veel. En het resultaat is wat ons betreft zichtbaar. Een wethouder die weinig inhoudelijke taken heeft en vier wethouders die te veel tijd hebben en zich te veel met de inhoud bezighouden, waardoor de hoofdlijnen aan alle kanten worden aangetast. En laten we wel zijn, de omvang van onze gemeente en de problematiek van onze gemeente rechtvaardigen echt geen vijf wethouders. We hebben als gemeente geen grote problemen. We houden ons bezig met de “stoeptegels en de lantarenpalen.” En als het ergens echt over gaat is er geen politieke discussie maar wordt er verwezen naar het hoofdlijnenakkoord, waar Gemeentebelangen niet aan deelneemt.

Alle vernieuwingen die besproken zijn, zijn er dus niet gekomen. De veranderingen, waar de grootste partij met hun boegbeeld zo veel over heeft geroepen, zijn, zoals zo vaak, een oude wijn in de zelfde zak gebleken. Wij willen dan ook opnieuw oproepen om toch echt een keer werk te maken van de verandering. We hanteren het BOB model en de beeldvormende vergadering is nu vaak een ronde van verdiepende vragen. Schaf het af en ga meer de discussie aan met elkaar. Daag elkaar uit en zorg voor een brede discussie en niet het volgen van het college. Het college moet doen wat wij zeggen. En als er kaders gemaakt moeten worden doen wij dat. De discussie over de winkeltijden was daar een mooi voorbeeld van. Alleen was er direct paniek: waarom doen we dat nu en op deze manier. Dat komt omdat het dan politiek wordt en dan komen er verschillen boven. Ook kan dit leiden tot betere en mooiere besluiten voor onze gemeente in de toekomst.

En nu de inhoud.
Alle plannen die we gemaakt hebben kosten geld. Soms veel geld soms minder geld. Zoals Gemeentebelangen al vaker heeft aangegeven maken wij ons in deze periode zorgen over de lange- termijn- financiën van de gemeente. Wij geven ook complimenten want er wordt zorgvuldig en goed omgegaan met de financiën. Op verzoek van Gemeentebelangen gaan we al in een vroeg stadium met elkaar het gesprek aan over keuzes, hoe zorgen we er voor dat de gemaakte keuzes ook haalbaar en betaalbaar blijven en durven wij als bestuur en hoogste orgaan van deze gemeente bestaande plannen te veranderen of zelfs te stoppen. Niet omdat we dat nou zo graag willen, maar dat de tering naar de nering gezet moet worden en dat de hoogste prioriteit ook daar gelegd wordt waar die nodig is. Ik kom daar zo nog op terug. De gemeente is ook verdeeld over wat er wel is en wat er niet is. Een voorbeeld is een AZC. We hebben vorige week een presentatie gehad over de participatie en dan is meedenken het niveau. Wij maken ons zorgen over het draagvlak en de manier van meten onder de inwoners. Wij vragen dan ook aan alle aanwezige fracties dat ook de andere kant van het verhaal gehoord moet worden. We moeten ons openstellen voor andersdenkenden. We kunnen het oneens zijn, maar uiteindelijk moeten wij de gevoelens in de gemeente niet eenduidig uitdragen. Dit is al te vaak gedaan in het verleden. “We hebben dit bedacht en u mag meedenken over hoe u ons gaat helpen.” Als je dan niet kan aangeven dat je überhaupt niet wil helpen dan is er altijd een succesvol participatieproces doorlopen en dat is niet het beeld van participatie. Er is al te vaak een weg bewandeld waarbij alleen de voorstanders mochten meepraten. Dit zorgt niet voor de beloofde open en eerlijke bestuurlijke gemeente die dicht bij de inwoners staat. Uiteindelijk weet je nog niet wat het echte antwoord is.

Jongeren
Als het gaat om meedenken blijven wij er ook voorstander van om jongeren te betrekken. De gemiddelde leeftijd hier in de raad is met de komst van een enkele twintiger en dertiger nog steeds erg hoog. Een jongerenraad die we gevraagd en ongevraagd om advies kunnen vragen is in lijn met andere organen die er al wel zijn. Kost niets en wel veel extra input. Wij horen graag van de medeleden of hier steun voor is om dit eventueel per motie of anderszins bij toezegging te laten onderzoeken.

Aanbestedingen in sociaal domein.
In de beeldvormende vergadering is aangegeven dat er binnenkort een aanbesteding komt voor het aan het werk brengen van inwoners. Het vaak veranderen en de onzekerheid voor partijen in het sociaal domein is vaak ook een reden voor veranderingen en derhalve ook stagnatie van investeringen door de partners. Wij denken dat dit niet wenselijk is en vragen het college zeer terughoudend te zijn en meer te kiezen voor subsidierelaties op lange termijn en niet voor korte aanbestedingen. Graag zouden wij willen pleiten om dit zoveel als mogelijk via subsidies voor de langere termijn te laten verlopen om zo de continuïteit en de borging van investeringen te garanderen. Ook hier horen wij graag van de andere partijen hun mening of standpunt over.

Geld voor uittrekken.
We vragen meer aandacht voor het behouden van de dorpse kernen en historische kennis, investeren op ondermijning en een veilig ondernemersklimaat. Onderhoudsniveau van groen kan wat ons betreft omhoog. Het historisch besef van onze gemeente, net zoals onze mooie buitengebieden, moeten meer bestempeld worden en gebruikt.
We willen daar dan wel geld voor vrij maken maar dat willen we doen door verschuivingen. Dus oud voor nieuw. We hebben daarom gevraagd wat is er uitgegeven op duurzaamheid en wat levert het op. Dit is iets wat elke gemeente moet en kan vertellen zekere in het kader van WOO. We zien nu landelijk veranderingen komen als het gaat over duurzaamheid. Zonneparken op land willen we niet, daar hebben wij wel geld voor beschikbaar gesteld in de energiemix, maar dat zou dus zo maar anders kunnen. Deze middelen willen wij op een rij hebben en dan meer geld besteden aan wat er ook belangrijk is.

Het serviceniveau van groen onderhoud en groenaankleding kan wat ons betreft omhoog. Dat is ook duurzaam in het kader van hittestress en van het gevoel van schoon heel en veilig. Dat geldt dus ook voor de ondernemers. Er is al meer uitgetrokken voor boa’s en ondermijning, maar wij denken en horen van meerdere inwoners en ondernemers dat er nog wel een schepje bovenop kan. Wij pleiten dan ook en vragen dan ook met klem aan de portefeuillehouder: “Is het huidige niveau dermate dat we alle achterstallige handhaving en de huidige ontwikkeling op het gebied van veiligheid voor onze inwoners en ondernemers kunnen garanderen, op een werkbaar niveau zitten of is er iets waar wij als raad invloed, dus middelen, beschikbaar kunnen stellen.”

Samenhang
Tot slot voorzitter ons laatste punt dat wij willen maken in deze raad en dat hangt samen met een plan dat er ligt om het Oranjepark te ontwikkelen. Wij hebben daar al wat vragen over gesteld. Wij zouden graag een lans breken om als raad ook eerder gemaakte keuzes te heroverwegen in samenhang met overschrijdingen van de kosten. We hebben een plan in het centrum voor het maken van een cultureel centrum, dit samen met de bibliotheek. Het totale plan behelst nieuwbouw op de locatie van de huidige bibliotheek in Pijnacker. Dat is de reden dat wij hebben gevraagd om het gemeentehuis mee te nemen in het plan Oranjepark omdat wij de locatie aan het Raadhuisplein willen gebruiken om het plein weer een echt Raadhuisplein te laten zijn. Dit is wellicht een schok maar we moeten alle zaken overwegen en heroverwegen als we merken dat de plannen bij uitwerking wellicht niet helemaal meer gaan zoals bedoeld.
Kortom, wij pleiten voor een heroverweging om het Oranje park en de huidige locatie van de bibliotheek en van een cultureel centrum in Pijnacker- Nootdorp te willen samenbrengen in een masterplan voor huisvesting van een bibliotheek en huisvesting van inwoners en het beschikbaar stellen van nieuwbouw. Over de bekostiging van dit soort grootste zaken hebben wij ook nagedacht. Er staat een deelname van het rijk in Stedin op de rol. Wij hebben gevraagd dit ook oordeelsvormend te bespreken omdat wij graag willen weten wat er gebeurt als we ons aandeel verkopen en we op deze manier geld vrijspelen om dit te realiseren. In de oordeelsvorming kom ik daar desgewenst verder op terug maar ik verwacht hierover ook in deze vergadering eigenlijk wel een vraag van één van u.

Dank u wel.