Beleidsnota Toezicht en Handhaving 2018-2022

Tijdens de behandeling van de Beleidsnota Toezicht en Handhaving 2018-2022 in de raad in januari heeft ons raadslid Kees Jongh namens de fractie van Gemeentebelangen de volgende onderwerpen aan de orde gesteld.

Brandveiligheid scholen

Uit informatie is gebleken dat de brandweer 60% van de scholen in onze gemeente heeft gecontroleerd op brandveiligheid. Onze fractie heeft aangedrongen op een 100% controle. Hoewel er aanvankelijk werd gesuggereerd dat dit vrijblijvende controles waren, was raadslid Kees Jongh van mening dat die zienswijze onjuist was en dat het Bouwbesluit hier eisen over stelt, namelijk over de omgevingsvergunning basisscholen en de gebruikersmelding middelbare scholen. Een directielid van Brandweer Haaglanden gaf op onze vragen antwoord dat binnen een jaar alle scholen in de gemeente zijn gecontroleerd. Het kan maar duidelijk zijn!

Afval dumpen

Bij de hardnekkige vraagstukken van leefbaarheid wordt onder andere de bijzet van grof vuil bij afvalcontainers in de wijken genoemd. Je ziet steeds vaker grote hoeveelheden grof vuil langs de straat staan. Wij hebben aan de gemeente meer toezicht gevraagd en gevraagd en of er op dit gebied al eens tijdelijk cameratoezicht was overwogen. Vanuit de gemeente kwam het antwoord dat er samen met Avalex intensief wordt gecontroleerd en dat tijdelijk cameratoezicht nog niet nodig bleek te zijn. Wij zullen de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden!

Handhaving bedrijventerrein

In het weekblad De Telstar / De Eendracht van woensdag 17 januari 2018 stond een bericht met als titel: “ Situatie Boezem op sommige plekken onhoudbaar.”

https://www.telstar-online.nl/nieuws/actueel/88594/situatie-boezem-op-sommige-plekken-onhoudbaar-

In het artikel wordt ingegaan op de brandveiligheid en het feit dat de instanties zoals gemeente, politie, brandweer, Keurmerk Veilig Ondernemen en de bedrijvenvereniging De Boezem met de handen in het haar zouden zitten om de onhoudbare en onverkwikkelijke situaties aan te pakken. Handhaving zou volgens het artikel niet plaatsvinden of tekort schieten.

Naar aanleiding van dit artikel heeft Kees Jongh namens onze fractie onderstaande vragen gesteld aan het college:

  1. Heeft het college kennis genomen van het artikel in de Telstar/Eendracht van 17 januari 2018 over het feit dat de situatie in de Boezem te Pijnacker op sommige plekken onhoudbaar is.
  2. In hoeverre kunt u aangeven of de beweringen in dit artikel verontrustend zijn.
  3. Is de brandveiligheid in het geding en in hoeverre heeft de brandweer de bedoelde panden op brandveiligheid gecontroleerd.
  4. Wat is de rol van de overige, in het artikel genoemde, instanties hierin.
  5. Welke oplossingen of adviezen kunt u bieden om aan de genoemde situatie een eind te maken.

Wij wachten de antwoorden met belangstelling af!