Januari 2018 in het teken van veiligheid

In januari 2018 werd in de gemeenteraad gesproken over het Integraal Veiligheidsplan 2018-2022 en over de beleidsnota Toezicht en Handhaving 2018-2022.  Op beide onderdelen voerde ons raadslid Kees Jongh het woord als portefeuillehouder Veiligheid binnen de fractie van Gemeentebelangen. Wij hebben het college en de ambtenaren gecomplimenteerd met de inhoud van het integraal veiligheidsplan. Uiteraard hadden we een aantal vragen.

Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)
Om te beginnen vinden wij dat er meer voorlichting moet worden gegeven aan de inwoners over het PKVW. Als mensen hun woning beveiligen volgens de eisen van het PKVW komen zij in aanmerking voor het certificaat Veilige Woning, dat tien jaar geldig is. Als aan de eisen van hang- en sluitwerk en verlichting is voldaan, voel je je niet alleen een stuk veiliger in je eigen woning. Het is namelijk ook bekend dat in dergelijke woningen niet of nauwelijks nog wordt ingebroken. Mocht het toch gebeuren dan blijft het vaak bij een mislukte poging.
Voordeel is dat veel verzekeringsmaatschappijen bij het bezit van een certificaat ook nog eens korting geven op de inboedelverzekering, wat kan oplopen tot 15% korting op de premie. Ons verzoek aan het college om een tijdelijke subsidieregeling te verstrekken aan inwoners die hun woning op een dergelijke manier willen beveiligen en hierin samenwerking te willen zoeken met de plaatselijke middenstand, kon niet op steun rekenen van de burgemeester en, zoals werd gepeild, ook niet van de overige fracties.
Wist u trouwens dat ons raadslid Kees Jongh het PKVW begin jaren ’90 in Nederland heeft geïntroduceerd en het idee heeft overgenomen van de politie in Engeland waar dit systeem was bedacht onder de naam Secured by design?
Tevens stelde ons raadslid vragen over defecte straatverlichting omdat het soms weken duurt voordat dit is gerepareerd. In het kader van het subjectief (on) veiligheidsgevoel vindt onze fractie dit niet kunnen. In antwoord op deze vraag bleek dat er een aanbesteding loopt om een ander bedrijf dan het huidige het onderhoud te gaan laten doen. Wij hebben aangedrongen op reparatie binnen 24 uur.

Wijkagenten
Onze gemeente telt acht wijkagenten. Volgens de Politiewet is er een landelijke verdeelsleutel dat er op 5000 inwoners één wijkagent moet zijn. Kijken we naar ons inwonertal van ongeveer 53.000 inwoners dan hebben we dus recht op tien wijkagenten. Een regionale regeling maakt dat wij er dus twee te weinig hebben. De burgemeester heeft toegezegd zich hier in de komende regionale besprekingen met burgemeesters sterk voor te maken voor meer wijkagenten in onze gemeente.

Ondermijning
Op het gebied van ondermijning, een begrip dat nog niet bij iedereen in het college en raad tussen de oren zit, hebben wij aangegeven dat de definitie zoals die in de nota stond genoemd, moet worden uitgebreid met bedreiging van bestuurders. Ondermijning, de vermenging van de onderwereld met de bovenwereld, is een fenomeen dat veel speelt in de provincies Brabant en Limburg, maar waar onze gemeente ook zeker mee te maken krijgt. In dit kader hebben wij gevraagd of het college voor de komende gemeenteraadsverkiezingen een Verklaring Omtrent het Gedrag ( VOG) wil vragen voor de tien eerste kandidaten op de kieslijsten van de politieke partijen. De burgemeester gaf aan dat dit geen taak van de gemeente was maar een zaak voor de fracties zelf. Tijdens de oordeelsvormende vergadering bleek hier bij de overige fracties geen enthousiasme voor te bestaan en een enkele fractie begreep zelfs niet dat dit ook met ondermijning te maken had, namelijk een betrouwbare en niet criminele raad. Het heeft ook met uitstraling te maken. In vele gemeenten wordt dit wel gevraagd, maar kennelijk is er in onze gemeente nog onvoldoende draagvlak voor.

Cybercrime
Wij hebben meer aandacht gevraagd voor cybercrime en aangegeven dat de gemeente hier in voorlichtende zin een taak in had. Dit leverde hier en daar wat verbaasde blikken in de raadzaal op. Kijken we naar gebeurtenissen zoals sexting, dan moeten wij de jeugd hier zeker tegen beschermen. Ons raadslid Kees Jongh heeft over dit onderwerp eind vorig jaar een bijeenkomst bijgewoond in Noordwijk van het Regionaal Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid en heeft dit ook tijdens de oordeelsvormende vergadering verteld. De burgemeester gaf aan de regionale ervaringen af te wachten.
Tot slot hebben we gevraag om, na de verkiezingen, voorlichtingsbijeenkomsten voor raadsleden te organiseren waarbij de diverse instanties die zich bezighouden met veiligheid, de raad informeren over hun werkzaamheden. Volgens onze fractie is daar behoefte aan.

Kortom, op het gebied van veiligheid volgen wij de ontwikkelingen op de voet!