Centrumlijn Noord en Zuid

Door Ina Mantjes werd tijdens de raadsvergadering van 25 juni 2020 het volgende amendement ingediend om beslispunt 1 van het voorstel uit te breiden.
( zie vetgedrukte tekst)

Voor het woningbouwprogramma uit te gaan van circa 410 woningen, waarvan 40% onder de 1e en 2e aftoppingsgrens en circa 60% te verdelen onder middenhuur, bereikbare koop en vrije sector koop en huur.
Te vervangen door:
Voor het woningbouwprogramma uit te gaan van circa 410 woningen, waarvan 40% onder de 1e en 2e aftoppingsgrens en circa 60% te verdelen onder middenhuur, bereikbare en sociale koop en vrije sector koop en huur.
Via dit amendement pleiten we voor het toevoegen van sociale koopwoningen.
Deze toevoeging is conform de Woonvisie.
Er is naar onze mening nog ruim voldoende tijd om dit nu bij de uitgangspunten mee te nemen en de mogelijkheden te onderzoeken in het verdere proces.

Er is immers een grote behoefte bij starters aan betaalbare koopwoningen.
Het amendement kon niet op een meerderheid in de raad rekenen.