Korte terugblik besluitvormende raadsvergadering van 31 mei 2018

Op donderdagavond, stipt om 20.00 uur, begon de laatste vergadering van de maand mei waarin alle stukken, die al  beeldvormend en oordeelsvormend zijn besproken tijdens deze maandcyclus, ter besluitvorming voor lagen. Voor de agenda en om terug te kijken naar de vergadering, volg de link. Vanaf minuut 10 start de vergadering. https://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl/vergadering/470472/Raad%20Besluitvorming%2031-05-2018

In afwijking van de agenda kunnen er op initiatief van de politieke partijen altijd moties worden ingediend zgn. ‘vreemd aan de agenda’. Dat was deze maand voor 2 onderwerpen het geval. Het CDA had een motie ingediend met een verzoek tot een Second opinion naar effecten houtstookinstallatie en Gemeentebelangen had een motie ingediend met een verzoek tot Herstel van analoge publicatie van wettelijke gemeenteberichten in de Telstar. Bij het vaststellen van de agenda werden deze onderwerpen ter behandeling aangewezen als respectievelijk agendapunt 4k en 4l.

Bij de mededeling van de voorzitter van de raad, burgemeester Ravestein, over het vertrek van Bartjan Kerklaan als raadslid van Gemeentebelangen ivm gezondheidsredenen. Hierover is een apart item opgenomen op onze site.

De agendapunten 3a t/m 3d gingen als hamerstukken door. Ook agendapunten 4a t/m c gingen op een stemverklaring na als hamerstukken door. Naar aanleiding van agendapunt 4b. Voorontwerpbestemmingsplan 1e partiële herziening Heron, had de fractie van Gemeentebelangen eerder al vragen gesteld over de voorgenomen vestiging van busbedrijf Van Heugten. Voor de Q&A’s zie:

https://pijnacker-nootdorp.notubiz.nl/document/6516283/1/ai%20beantwoording%20vragen%20Vobp%201e%20partiele%20herziening%20Heron%20%20bereikbaarheid%20van%20heugten_S_18INT08395_5

Bij het agendapunt 4d. Voorontwerpbestemmingsplan (vobp) Autobusmuseum was een amendement voorbereid door PPN, en onder andere mede ingediend door Gemeentebelangen. Strekking was ‘om de ontwikkelingen binnen het plangebied van vobp niet aan te wijzen als categorie van gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist.’ Ondanks dat wethouder Jense het amendement ontraadde, werd deze toch aangenomen. Alleen VVD stemde tegen het amendement. De partijen die het amendement wel steunden, willen niet dat er al activiteiten gestart zouden kunnen worden voordat de procedure is afgerond, juist omdat de komst van het autobusmuseum, zeker op de voorgestelde locatie, ter discussie staat. Het vobp is vrijgegeven en gedurende een periode van 6 weken kan een inspraak- of overlegreactie worden ingediend!

Naar aanleiding van de beeldvormende vergadering hadden PPN en Gemeentebelangen als schriftelijke vragen gesteld aan het college, omdat er nog de nodige onduidelijkheden waren. Volg de link voor de Q&A’s:

https://pijnacker-nootdorp.notubiz.nl/document/6516247/1/ai%20beantwoording%20vragen%20autobusmuseum%2018INT08367

https://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl/document/6534860/1/Amendement_Autobusmuseum_Oude_Polder_AANGENOMEN

Het agendapunt 4e. Uitbreiding huisvesting scholen Keijzershof werd met enkele stemverklaringen, waaronder die van Gemeentebelangen, unaniem  vastgesteld. Namens onze fractie gaf raadslid Bernard Minderhoud aan dat we de vinger aan de pols houden vwb de mogelijkheden voor voldoende bewegingsonderwijs en de gevolgen voor het integrale huisvestingsplan van de scholen.

Daarna volgden een aantal agendapunten met betrekking tot zienswijzen van onze gemeente op ontwerpbegrotingen van de verschillende gemeenschappelijke regelingen.  Binnen deze regelingen kunnen gemeenten, provincies en waterschappen samenwerken in zgn. publiekrechtelijke constructies, zoals Avalex etc. Zie agendapunten 4f t/m 4j.

Agendapunt 4f. Zienswijze ontwerpbegroting 2019 Veiligheidsregio Haaglanden werd een hamerstuk. Naar aanleiding van de beeldvormende vergadering op 15 mei had onze fractie schriftelijke vragen gesteld, die naar tevredenheid zijn beantwoord door het college. Voor de Q&A’s volg de link:

https://pijnacker-nootdorp.notubiz.nl/document/6493689/1/Benatwoording%20technische%20vragen%20begroting%20VRH%202019-2022

Agendapunt 4g. Zienswijze ontwerpbegroting 2019 Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) werd zonder wijzigingen vastgesteld.

Agendapunt 4h. Zienswijze ontwerpbegroting 2019 Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex werd niet zonder wijzigingen vastgesteld. EA had het initiatief genomen voor een amendement om duidelijker in de zienswijze te verwoorden dat het afvalbrengstation in Nootdorp moet worden behouden, en dat we als raad graag suggesties van Avalex tegemoet zien hoe het serviceniveau aldaar kan worden verhoogd en welk prijskaartje daar aan hangt. Het amendement en de gewijzigde zienswijze werden unaniem vastgesteld.

https://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl/document/6534868/1/Amendement_zienswijze_Avalex_AANGENOMEN

Agendapunt 4i. Zienswijze ontwerpbegroting 2019 Inkoopbureau H10 ging niet zonder slag of stoot. In de kern gaat het erom hoe we als raad in charge blijven en hoe we het financieel in de hand houden! Kosten nemen fors toe. Manuela Bijl van EA wist het heel beeldend te brengen aan de hand van de intro van de serie Married with children.. In de zienswijze moet dit expliciet worden verwoord. Wethouder Van de Gevel af aan dat de raad haar kaderstellende rol kan pakken bij de behandeling van de inkoopstrategie 2020-2024, die volgende maand in de raad zal worden behandeld. Verder zegde zij toe dat de directeur van het Inkoopbureau zal worden uitgenodigd om de kostenontwikkeling uit te leggen. Dat gaf onvoldoende antwoord op de gestelde vragen waarom de begroting voor 2019 20% hoger zou uitvallen Het amendement van de VVD waarin vrijwel de gehele zienswijze werd herschreven en waarin niet akkoord werd gegaan met de ontwerpbegroting 2019 werd unaniem aangenomen.

https://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl/document/6534870/1/Amendement_zienswijze_inkoopbureau_H10_AANGENOMEN

Agendapunt 4j. Zienswijze ontwerpbegroting 2019 en wijziging begroting 2018 GGD en Veilig Thuis Haaglanden Bernard Minderhoud van onze fractie diende een amendement in om de zienswijze meer specifiek te formuleren. Zo is het goed om de ontwikkeling van de kosten van de uitvoeringsorganisaties te monitoren en hierover te rapporteren, maar het duidelijk hieraan toe te voegen om de opbrengsten voortvloeiend uit het doelmatigheidsonderzoek te benutten om kosten van de uitvoering te verlagen!

Tevens werd door Bernard Minderhoud aangevoerd om de kosten voor de overhead te harmoniseren voor de begroting 2020 e.v. en niet te laten fluctueren. Het is van belang dat het bestuur de gemeente Den Haag opdraagt om enerzijds de kosten voor de nieuwe huisvesting van Veilig Thuis in de hand te houden en de huur van het huidige pand als richtprijs te gebruiken. Ook is het goed om te laten onderzoeken of een deel van het personeel kan worden gehuisvest bij andere afdelingen/diensten van de gemeente Den Haag dan wel onder te brengen bij regiogemeenten om de kosten te drukken. Hoewel wethouder Van de Gevel aangaf dat ze dat zelf wel kon verwoorden in het overleg met de GGD, werd het amendement na een schorsing toch in stemming gebracht. Het amendement van Gemeentebelangen was mede ingediend door EA en gesteund door PPN, Trots, CDA. Het amendement werd met 17 stemmen aangenomen waarna de aldus  gewijzigde zienswijze werd vastgesteld. Moet toch voelen als een steun in de rug voor de wethouder in het overleg met de GGD!

https://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl/document/6534878/1/Amendement_zienswijze_GGD_en_VT_AANGENOMEN

Agendapunt 4k. Motie vreemd aan de agenda inzake de second opinion houtstookinstallatie. Na de toelichting van Janneke Vermijmeren van het CDA over de door het CDA ingediende motie, mede ingediend door EA, PvdD, CU/SGP en Gemeentebelangen, gaven alle partijen hun reactie.

Hoewel wethouder Jense aangaf bereid te zijn een expertmeeting te organiseren, was de raad met uitzondering van de VVD van mening dat een onafhankelijk onderzoek meer soelaas zou gaan bieden als grondslag voor nieuw beleid op dit punt. De bezwarencommissie zal het bezwaar tegen de huidige verleende vergunning juridisch afhandelen, waarna bij een eventuele ongegrondverklaring van het bezwaar beroep open staat bij de Raad van State. Na een korte schorsing handhaafde het CDA het amendent waarop deze in stemming werd gebracht. Na afweging van ins en outs ging PPN ook akkoord en werd het amendement aangenomen. Alleen de fracties van VVD en D66 stemden tegen.

https://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl/document/6536362/1/Motie_vreemd_aan_de_orde_Houtstookinstallatie_AANGENOMEN

Agendapunt 4l. Motie vreemd aan de agenda inzake herstel analoge publicatie wettelijke berichten in de Telstar. De gemeente heeft de wettelijke berichten sinds 1-2-2018 niet langer gepubliceerd in de Telstar/Eendracht, maar verzendt deze berichten sindsdien uitsluitend elektronisch. De kennisgevingen van ontwerpbesluiten, besluiten zoals vergunningen, aanvragen en meldingen, die voor alle inwoners relevant (kunnen) zijn, zijn hierdoor beperkt toegankelijk geworden, want niet alle inwoners zijn digitaal bereikbaar. Inmiddels ontvangen we veel signalen van inwoners dat zij informatie missen. Gemeentebelangen was destijds de enige partij die tegen dat voorstel stemde, maar gelukkig is nu breed onderkend dat alleen digitale verspreiding geen adequate informatievoorziening oplevert. Daarom is in het Hoofdlijnenakkoord afgesproken om de gemeentelijke en officiële berichten weer op papier te laten verschijnen. Namens Gemeentebelangen vroeg Ina Mantjes met deze motie om hieraan zo spoedig mogelijk uitvoering te geven, desnoods als tijdelijke maatregel, om in ieder geval dit gebrek aan informatie bij veel inwoners zo spoedig mogelijk te beëindigen. In de motie werd het college opgeroepen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor 1 juli 2018 de wettelijk verplichte kennisgevingen van de gemeente behalve elektronisch, weer in het weekblad Telstar/Eendracht te publiceren, zoals voor 1-2-2018 te doen gebruikelijk was. De portefeuillehouder, burgemeester Ravestein, raadde de motie af. Helaas werd dit voorstel alleen door Partij vd Dieren gesteund. Het wachten is nu op het uitvoeringsplan van het Hoofdlijnenakkoord.

https://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl/document/6536371/1/Motie_vreemd_aan_de_agenda_wettelijke_berichten_VERWORPEN

Agendapunt 5. voorzag in de benoeming van de nodige raadsleden in commissies en gemeenschappelijke regelingen en de benoeming van een lid van buiten de raad van het CDA, de heer Van den Berg, die we ook als Gemeentebelangen weer graag welkom heten!

Op de valreep van de vergadering, bij agendapunt 8. Lijst van ingekomen stukken verzocht Bernard Minderhoud namens Gemeentebelangen om het vertrouwelijke ingekomen stuk, Gunning warmtelevering Tuindershof en Keijzershof, te agenderen voor bespreking in de raad. Dit zal in de agendacommissie worden besproken. Wordt vervolgd..