Ontwerp woonvisie

Op de agenda van de besluitvormende raadsvergadering van 20 februari 2020 stond het ontwerp woonvisie 2020-2030. Met het vaststellen van de woonvisie geeft het college uitvoering aan het Hoofdlijnenakkoord. Er zijn twee onderzoeken geweest waarin de huidige en toekomstige woonvoorraad in beeld zijn gebracht. Een amendement van het CDA, VVD en Trots, waarin werd voorgesteld de uitbreiding van de woningvoorraad boven de € 200.000,- te beperken en voor de doelgroepen met een inkomen boven de € 38.000,– met een huur tussen de € 720,– en € 1250,– te verhogen werd door Gemeentebelangen gesteund. Het amendement werd met 23 tegen 6 stemmen in de Raad aangenomen. Vervolgens werd de gehele woonvisie met een meerderheid van 27 tegen twee stemmen aangenomen. Een amendement en twee moties van de Partij voor de Dieren en Trots werden met een grote raadsmeerderheid verworpen. De woonvisie ligt zes weken ter inzage.