Vervolg financiering aardwarmte Ammerlaan

Tijdens de oordeelsvormende vergadering van 8 februari gaf de fractie van Gemeentebelangen aan nog geen oordeel te hebben over financiering van de uitbreiding van de aardwarmteproductie. In de raadsvergadering van 22 februari legden wij ons dilemma uit en hebben wij een motie ingediend.

“De fractie van Gemeentebelangen gaf in de oordeelsvormende vergadering aan voor een dilemma te staan. Aan de ene kant ondersteunen wij onze tuinders bij hun initiatieven en zeker die op het gebied van aardwarmte. Maar aan de andere kant willen wij graag dat we als gemeente niet sturen op incidenten maar juist de regie pakken. De energietransitie is te belangrijk om alleen aan de markt over te laten. Er zullen meer situaties zijn waarbij tuinders onze steun nodig hebben en ook zijn er mogelijkheden voor meer aardwarmteputten.

Wij willen ook kunnen sturen op de prijs die de toekomstige gebruikers moeten betalen voor hun warmte, temeer omdat zij in de toekomst geen keuze zullen hebben als de gemeente wijken aardgasloos gaat bouwen of aan gaat passen. Gemeentebelangen wil voorkomen dat warmtenetten alleen maar in private handen zijn. Met het risico op hoge prijzen voor de gebruikers.
Daarom willen wij dat het college hierbij een sterke rol pakt en gaat sturen. Via deze motie vragen wij het college om een visie op te stellen over de realisatie van een warmtenetwerk.”

Motie regie en visie op warmtelevering

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp,
in vergadering bijeen op donderdag 22 februari 2018;
gelet op de behandeling van financiering uitbreiding aardwarmteproductie
gelet op artikel 44 van het Reglement van orde van de raad van Pijnacker-Nootdorp 2016;

Constaterende dat:
De gemeente Pijnacker-Nootdorp het belangrijk vindt om energieneutraliteit te bereiken;
Het aanleggen van een lokaal warmtenetwerk daartoe een belangrijke stap is;
het aangaan van een intentieovereenkomst met de omliggende gemeenten essentieel is om dit lokale warmtenet te verbinden met andere warmtebronnen;

Overwegende dat:
Toekomstige gebruikers van het warmtenetwerk moeten kunnen rekenen op een vast en stabiel netwerk tegen een zo laag mogelijke prijs;
Voorkomen moet worden dat commerciële belangen de overhand krijgen, bijvoorbeeld met als gevolg steeds hogere prijzen voor de gebruikers;
Ook de continuïteit in de warmtelevering essentieel is voor de gebruikers;

Van oordeel dat:
Het belangrijk is dat de gemeente de regie pakt om het warmtenetwerk verder te brengen en dit niet alleen over laat aan de markt;
De gemeente zo snel mogelijk moet bepalen wat zij verwacht van initiatiefnemers en welke ondersteuning de gemeente hierbij kan bieden;

Verzoekt het College:
– Een visie op te stellen over het realiseren van het warmtenetwerk, het ontwikkelen van andere warmtebronnen, hoe om te gaan met de te hanteren prijzen, over de rol van de gemeente en deze visie voor het 3e kwartaal van 2018 aan de raad voor te leggen.
en gaat over tot de orde van de dag.

Gemeentebelangen,

B. Van Petegem

 

Tijdens de vergadering gaf het college aan dat zij binnenkort afspraken gaat maken over de levering van aardwarmte en dat zij onze punten hierbij mee zou nemen. Deze afspraken worden nu ook aan de raad toegestuurd. Met deze toezegging op zak was het niet nodig om de motie in stemming te brengen.