Vragen aan het College over monitor integriteit en veiligheid van BZK

De fractie van Gemeentebelangen heeft vragen gesteld aan het College van B&W in Pijnacker-Nootdorp of de aanbevelingen uit de monitor Integriteit en Veiligheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die deze week is verschenen, worden meegenomen in de discussie en lokale aanbevelingen over ondermijning.
Volgens deze monitor is er sinds 2014 sprake van een toename van verbale agressie tegen politieke ambtsdragers zoals schelden, kwetsen, kleinerende of discriminerende opmerkingen tot bedreiging en intimidatie en in enkele gevallen van fysiek geweld.
De fractie heeft gevraagd of dergelijke feiten in onze gemeente worden geregistreerd en wat de ontwikkelingen sinds 2014 zijn. Tevens hebben wij er op aangedrongen van dergelijke strafbare feiten altijd aangifte te doen bij de politie.
Tot slot heeft de fractie van Gemeentebelangen gevraagd om jaarlijks een overzicht te ontvangen van dergelijke feiten.